Close

aparaty fotograficzne

Leica M9 i „Rzymskie wakacje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 ku­pić i uży­wać cy­fro­wy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z 2009 roku. Ge­ne­ral­nie tekst bę­dzie do­ty­czył ca­łej ro­dzi­ny M9, czy­li mo­de­li: Le­ica M9, Le­ica M9-P, M Mo­no­chrom oraz Le­ica M-E, wszyst­kie mają te same pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko de­ta­la­mi. Od­nie­sie­nie w ty­tu­le do fil­mu „Rzym­skie wa­ka­cje” też nie jest przy­pad­ko­we z dwóch po­wo­dów. Pierw­szy, […]

Czytaj więcej

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der – być albo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, po­ja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce in­for­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Po­my­sło­daw­ca i za­ło­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, za­mie­ścił na od­świe­żo­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy hi­sto­rię pro­jek­tu Ko­nost Di­gi­tal Ran­ge­fin­der, do­tych­cza­so­we pra­ce i tłu­ma­czy po­wo­dy […]

Czytaj więcej

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

hasselblad x1d

Pierw­szym był Has­sel­blad Su­per­wi­de C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, mia­łem przy­jem­ność uży­wać apa­ra­tu Has­sel­blad Su­per­wi­de C z obiek­ty­wem BIOGON 38mm f/4.5. Obiek­tyw przy­mo­co­wa­nym na sta­łe do kor­pu­su! Dla for­ma­tu 6×6, 38 mm to bar­dzo sze­ro­ko. Pil­nu­jąc pio­nów i po­zio­mów […]

Czytaj więcej

Leica M-D – jak zostałem jasnowidzem

leica m-d

Fir­ma Le­ica za­pre­zen­to­wa­ła nowy mo­del, Le­ica M-D. Apa­rat cy­fro­wy bez tyl­ne­go ekra­nu – wy­świe­tla­cza! Jak fo­to­gra­fo­wać...? Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o apa­ra­cie fo­to­gra­ficz­nym Le­ica M typ 262 w kon­tek­ście po­wro­tu do kla­sycz­nych roz­wią­zań z epo­ki „ana­lo­go­wej”. Moje prze­po­wied­nie się zma­te­ria­li­zo­wa­ły, jest Le­ica M-D!

Czytaj więcej

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jesz­cze przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem sprze­da­ży, nowa Le­ica M typ 262 za­czę­ła wy­wo­ły­wać kon­tro­wer­sje. Pierw­sze re­cen­zje, na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i ma­te­ria­łów pra­so­wych, są ne­ga­tyw­ne. Le­ica M typ 262 przez au­to­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i in­nych obec­nych w mo­de­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak moż­na w obec­nych, mu­l­ti-fun­k­cy­j­nych cza­sach po­zba­wiać apa­rat […]

Czytaj więcej