Close

Le­ica

Le­ica M9 i „Rzym­skie wa­ka­cje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 ku­pić i uży­wać cy­fro­wy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z 2009 ro­ku. Ge­ne­ral­nie tekst bę­dzie do­ty­czył ca­łej ro­dzi­ny M9, czy­li mo­de­li: Le­ica M9, Le­ica M9-P, M Mo­no­chro­me oraz Le­ica M-E, wszyst­kie ma­ją te sa­me pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko de­ta­la­mi. Od­nie­sie­nie w ty­tu­le do fil­mu „Rzym­skie wa­ka­cje” też nie jest przy­pad­ko­we z dwóch po­wo­dów. Pierw­szy, […]

Czytaj więcej

Le­ica M-D – jak zo­sta­łem ja­sno­wi­dzem

leica m-d

Fir­ma Le­ica za­pre­zen­to­wa­ła no­wy mo­del, Le­ica M-D. Apa­rat cy­fro­wy bez tyl­ne­go ekra­nu – wy­świe­tla­cza! Jak fo­to­gra­fo­wać…? Ja­kiś czas te­mu pi­sa­łem o apa­ra­cie fo­to­gra­ficz­nym Le­ica M typ 262 w kon­tek­ście po­wro­tu do kla­sycz­nych roz­wią­zań z epo­ki „ana­lo­go­wej”. Mo­je prze­po­wied­nie się zma­te­ria­li­zo­wa­ły, jest Le­ica M-D!

Czytaj więcej