Close

Nasze artykuły o fotografii

pasek do aparatu Stroppa

Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa

Dla­cze­go ma­my so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych pa­skach? Dla­cze­go po za…
czytaj...
Urs Recher z Broncolor

Urs Re­cher – „Mr Pre­ci­se”

Czy­li, jak Urs Re­cher z Bron­co­lor za­mie­nił, z na­tu­ry nud­ny, prze­kaz tech­no­lo­gicz­ny o lam­pach bły­sko­wych Bron­co­lor w przy­jem­ność od­kr…
czytaj...
noworoczne postanowienia fotograficzne

Z No­wym Ro­kiem świe­żym okiem…

czy­li ra­chu­nek za rok ubie­gły i obiet­ni­ce na przy­szłość – no­wo­rocz­ne po­sta­no­wie­nia fo­to­gra­ficz­ne. Z każ­dym No­wym Ro­kiem jest szan­sa by coś…
czytaj...
kodak ektachrome

Ek­ta­chro­me po­wra­ca

Aż chce się krzyk­nąć, pa­ra­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Ko­dak Ek­ta­chro­me is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych …
czytaj...
konost digital rangefinder

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der – być al­bo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po po­nad ro­ku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­le…
czytaj...
raw czy jpeg

RAW czy JPEG?

RAW czy JPEG? Mo­ja od­po­wiedź brzmi: punkt wi­dze­nia jak zwy­kle za­le­ży od punk­tu sie­dze­nia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wy­da­je się, …
czytaj...