Close

Dariusz Kanak

Le­ica M9 i „Rzym­skie wa­ka­cje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 ku­pić i uży­wać cy­fro­wy apa­rat fo­to­gra­ficz­ny z 2009 ro­ku. Ge­ne­ral­nie tekst bę­dzie do­ty­czył ca­łej ro­dzi­ny M9, czy­li mo­de­li: Le­ica M9, Le­ica M9-P, M Mo­no­chro­me oraz Le­ica M-E, wszyst­kie ma­ją te sa­me pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko de­ta­la­mi. Od­nie­sie­nie w ty­tu­le do fil­mu „Rzym­skie wa­ka­cje” też nie jest przy­pad­ko­we z dwóch po­wo­dów. Pierw­szy, […]

Czytaj więcej

Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa

pasek do aparatu Stroppa

Dla­cze­go ma­my so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych pa­skach? Dla­cze­go po za­pła­ce­niu ty­się­cy zło­tych za apa­rat ma­my jesz­cze uży­wać fir­mo­we­go i prze­waż­nie pa­skud­ne­go ka­wał­ka sze­ro­kiej ta­śmy z wiel­kim lo­go pro­du­cen­ta i być bez­płat­nym słu­pem re­kla­mo­wym? Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa mo­że być al­ter­na­ty­wą? Oczy­wi­ście, jak za­wsze jest […]

Czytaj więcej

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny jest naj­waż­niej­szy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie na­szej cy­fro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ty­tu­le po­sta­wi­łem ta­ką te­zę? Waż­niej­szy od ja­ko­ści apa­ra­tu, któ­rym ro­bi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Po­nie­waż, do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny oraz do­brze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy fo­to­gra­fu­ją­ce­go, je­go „cy­fro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak bę­dą wy­glą­dać je­go zdję­cia.

Czytaj więcej

Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia

safari zawiesza system macOS

Jak od­in­sta­lo­wać Sa­fa­ri przy po­mo­cy Cle­an­My­Mac? Ostat­nio przy­tra­fi­ła mi się przy­go­da z Sa­fa­ri. Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia. Po kil­ku mi­nu­tach pra­cy tak sku­tecz­nie, że za­wie­szał rów­nież ca­ły kom­pu­ter. Nie po­ma­ga­ło na­wet kla­sycz­ne „wy­muś za­koń­cze­nie”. Do­pie­ro po ręcz­nym za­mknię­ciu pro­ce­su w „mo­ni­to­rze ak­tyw­no­ści” apli­ka­cja koń­czy­ła ła­ska­wie pra­cę.

Czytaj więcej

Ek­ta­chro­me po­wra­ca

kodak ektachrome

Aż chce się krzyk­nąć, pa­ra­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Ko­dak Ek­ta­chro­me is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych fo­to­gra­ficz­nych łez. Po bez­na­dziej­no­ści cy­fro­wych barw po­wra­ca lub mo­że po­wró­cić do pro­duk­cji, barw­ny dia­po­zy­tyw Ko­dak Ek­ta­chro­me.

Czytaj więcej