Close

Dariusz Kanak

Voigtlander super wide heliar 15mm f/4.5 aspherical – świetna trójca

Voigtlander super wide heliar 15mm

Vo­ig­tlan­der su­per wide he­liar 15mm f/4.5 asphe­ri­cal – 1, 2, 3 – tyle obec­nie jest wer­sji tego obiek­ty­wu. A wszyst­ko za­czę­ło się w 1999 roku. Pe­wien pan w da­le­kiej Ja­po­nii po­wo­li za­czy­na re­ali­zo­wać swo­je pla­ny. Mowa o panu Hi­ro­fu­mi Ko­bay­ashi obec­nym wła­ści­cie­lu mar­ki Co­si­na. Od­ku­pu­je on pra­wa do mar­ki Vo­ig­tlan­der i za­czy­na pro­duk­cję tzw. […]

Czytaj więcej

20. kilometr – Orlen Warsaw Marathon na Ursynowie

ORLEN Warsaw Marathon

Od kil­ku edy­cji tra­sa Or­len War­saw Ma­ra­thon prze­bie­ga przez Ur­sy­nów. Tak się skła­da, że 20. ki­lo­metr bie­gu Or­len War­saw Ma­ra­thon jest usy­tu­owa­na pra­wie pod moim do­mem. Przy oka­zji, jest to do­sko­na­ły przy­kład, że nie trze­ba się da­le­ko ru­szać by ro­bić zdję­cia. Taka fo­to­gra­fia w po­bli­żu.

Czytaj więcej

Voigtlander 40mm Nokton f1.2 VM – trochę mniej, trochę więcej

Voigtlander 40mm Nokton f1.2 VM

Jaki jest obiek­tyw Vo­ig­tlan­der 40mm Nok­ton f1.2 VM i jak go kla­sy­fi­ko­wać? Nie wiem… Chy­ba jest już wy­raź­nym przy­kła­dem zmia­ny po­la­ry­za­cji pro­duk­cji w fir­mie Co­si­na wła­ści­cie­la mar­ki Vo­ig­tlan­der? Do tej pory obiek­ty­wy tej fir­my były pro­jek­to­wa­ne i pro­du­ko­wa­ne do apa­ra­tów Bes­sa i Le­ica.

Czytaj więcej