Close

„Pisanie o fotografii” – autor bloga

dariusz kanak fotograf

Dariusz Kanak

Mój początek przygody z fotografią był bardzo prozaiczny.

Lata 80-te, w skle­pach pust­ki. Moja star­sza sio­stra, prze­cho­dząc przy­pad­ko­wo obok skle­pu „Fo­to­op­ty­ka” przy ul. Brac­kiej, sta­nę­ła w ko­lej­ce wy­le­wa­ją­cej się z nie­go. Gdy w tam­tych cza­sach pod skle­pem sta­ła ko­lej­ka to był znak, że coś „rzu­ci­li”. Fak­tycz­nie „rzu­ci­li”, ra­dziec­kie apa­ra­ty fo­to­gra­ficz­ne Ze­nit TTL. Jak każ­dy z ko­lej­ko­wi­czów, ku­pi­ła. I mamy pro­blem, co z nim ro­bić? Zo­sta­łem wy­zna­czo­ny do na­uki fo­to­gra­fii!

Jak więk­szość na­sto­lat­ków z tam­tych „cu­dow­nych lat” tra­fiam do Pa­ła­cu Mło­dzie­ży w War­sza­wie, pra­cow­nia fo­to­gra­fii. Mój pierw­szy kon­takt z Pa­ła­cem koń­czy się sto­sun­ko­wo szyb­ko. Wszyst­ko już po­tra­fię!

Po ja­kimś cza­sie, wra­cam skru­szo­ny, tra­fiam na do­sko­na­łych lu­dzi, któ­rzy za­szcze­pia­ją mi fo­to­gra­fię na po­waż­nie. Do tego stop­nia, że po okre­sie asy­stenc­kim zo­sta­ję in­struk­to­rem, peł­no­praw­nym na­uczy­cie­lem.

Zmiany, zmiany! „Gazeta Wyborcza” – fotolabolatorium.

Zdję­cia i pierw­sze pu­bli­ka­cje pra­so­we, pierw­sze kom­pu­te­ry, oczy­wi­ście „Maki” i ska­ner bęb­no­wy, pierw­szy Pho­to­shop, wer­sja 1.0. Chy­ba pierw­szy w Pol­sce? Trzy dys­kiet­ki 2,5 cala!

Epi­zod w re­kla­mie, cały czas roz­wi­ja­ją­cy moje Pho­to­shop-owe umie­jęt­no­ści i kon­takt z dru­kiem cy­fro­wym. Pierw­sza w Pol­sce wy­dru­ko­wa­na cy­fro­wo wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na, „I cią­gle wi­dzę Ich twa­rze”, ga­le­ria Za­chę­ta.

Po­wrót do pra­sy, ty­go­dnik „Wprost”. Roz­wój „cy­fry­za­cji” po­cią­ga za sobą nowe wy­zwa­nia. Zaj­mu­ję się za­rzą­dza­niem bar­wą, re­tu­szem cy­fro­wym i fo­to­mon­ta­żem. Efek­ty mo­jej post­pro­duk­cji moż­na oglą­dać w wie­lu wy­daw­nic­twach.

Nowe pro­gra­my, nowe moż­li­wo­ści. Kur­sy i szko­le­nia zwią­za­ne z pra­cą po­zwa­la­ją mi jesz­cze bar­dziej wnik­nąć w świat ko­lo­ry­sty­ki i dru­ku cy­fro­we­go. Moja ciem­nia zo­sta­je za­mie­nio­na na mo­ni­tor i dru­kar­kę atra­men­to­wą.

Internet pozwala mi wejść w świat HTML-a i tworzenia stron dla innych.

Po­ma­gam in­nym, pro­wa­dzę kur­sy i szko­le­nia z za­rzą­dza­nia bar­wą i dru­ku cy­fro­we­go. Cały czas fo­to­gra­fu­ję. Moje zdję­cia mo­żesz zo­ba­czyć na stro­nie www.darekkanak.com

Obserwuj mnie:

Co jakiś czas publikuję coś na Instagramie

Moje wpisy

Burzowe chmury nad Warszawą

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu…
Read More
Terence Donovan
Terence Donovan

...Pro­ble­mem fo­to­ama­to­ra jest to, że nie ma on po­wo­dów do ro­bie­nia zdjęć”

Henri Cartier-Bresson

...Myśl o zdję­ciu za­wsze przed jego zro­bie­niem i po. Ni­gdy w trak­cie. Se­kre­tem jest czas. Nie mu­sisz dzia­łać szyb­ko. Fo­to­gra­fo­wa­ny mo­del musi za­po­mnieć o to­bie, a gdy już to się sta­nie, mu­sisz dzia­łać bar­dzo szyb­ko”

The Henri Cartier-Bresson Foundation
Ansel Adams

...Fo­to­gra­fia, jako po­tęż­ne me­dium wy­ra­zu i ko­mu­ni­ka­cji, ofe­ru­je nie­skoń­czo­ną róż­no­rod­ność po­strze­ga­nia, in­ter­pre­ta­cji i dzia­ła­nia”

The Ansel Adams Gallery