Close

10 stycznia 2017

Ek­ta­chro­me po­wra­ca

kodak ektachrome

Aż chce się krzyk­nąć, pa­ra­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Ko­dak Ek­ta­chro­me is back!

Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych fo­to­gra­ficz­nych łez. Po bez­na­dziej­no­ści cy­fro­wych barw po­wra­ca lub mo­że po­wró­cić do pro­duk­cji, barw­ny dia­po­zy­tyw Ko­dak Ek­ta­chro­me.

A tak przy­po­mi­na­jąc tekst z przed dwóch lat o po­wro­tach kla­sy­ków, zno­wu mia­łem ra­cje. Oka­za­ło się, oczy­wi­ście księ­go­wi się zo­rien­to­wa­li, że klien­ci z ja­kie­goś po­wo­du chcą po­now­nie fil­mo­wać i fo­to­gra­fo­wać na ma­te­ria­łach ana­lo­go­wych. Tłu­ma­cze­nie to prze­wi­ja się przez wszyst­kie wy­po­wie­dzi od­po­wie­dzial­nych w Ko­dak-u za wzno­wie­nie pro­duk­cji dia­po­zy­ty­wu Ek­ta­chro­me. Trze­ba opra­co­wać no­we pro­ce­du­ry, po­szu­kać no­wych do­staw­ców kom­po­nen­tów i no­śni­ka.

Wszel­kie już roz­pa­lo­ne fo­to­gra­ficz­ne umy­sły są od ra­zu stu­dzo­ne przez fa­chow­ców Ko­da­ka.

Do­stęp­ność pierw­szych Ko­dak Ek­ta­chro­me jest do­pie­ro pla­no­wa­na na czwar­ty kwar­tał te­go ro­ku.

Pro­duk­cja ma obej­mo­wać, po za wer­sją ma­ło­obraz­ko­wą 35 mm, rów­nież ma­te­riał fil­mo­wy Su­per 8, któ­ry jest już re­kla­mo­wa­ny. O wer­sji 120 na ra­zie ci­sza?

[su_youtube_advanced url=„https://youtu.be/NAJCN2TfCGw” width=„100%” controls=„alt” rel=„no” https=„yes” wmode=„transparent”]

War­to w tym miej­scu jesz­cze wspo­mnieć o po­łą­cze­niu przez Ko­dak-a tech­no­lo­gi ana­lo­go­wej i cy­fro­wej. Apli­ka­cja KODAK PROFESSIONAL Film App po­zwa­la za­pla­no­wać lub do­brać od­po­wied­ni ma­te­riał ana­lo­go­wy do wa­run­ków zdję­cio­wych czy cha­rak­te­ru pla­no­wa­nych zdjęć. Do­stęp­na jest w Ap­p­Sto­reGo­ogle Play.

Ko­lej­nym mi­łym ana­lo­go­wym ak­cen­tem jest in­for­ma­cja prze­ka­za­na przez pro­du­cen­tów czar­no-bia­łe­go ne­ga­ty­wu Stre­et­Pan. Bel­la­my Hunt, blo­ger ser­wi­su Ja­pan Ca­me­ra Hun­ter i po­my­sło­daw­ca pro­jek­tu Stre­et­Pan po­in­for­mo­wał, że ca­ła te­sto­wa par­tia te­go ne­ga­ty­wu, jest wy­prze­da­na. Pro­du­cen­ci in­nych ma­te­ria­łów ana­lo­go­wych, np. Ci­ne­Still Film rów­nież za­po­wia­da­ją wzro­sty sprze­da­ży. Rok 2017 mo­że być dla ryn­ku fo­to­gra­fii ana­lo­go­wej prze­ło­mo­wy. To już nie jest mo­da na „re­tro” to po pro­stu po­wrót do do­bre­go.

To ko­lej­ne przy­kła­dy, że kla­sy­ka ja­ka by nie by­ła, spraw­dza się mi­mo ogrom­nej pre­sji no­wo­cze­sno­ści.

streetpan