Close

kom­pu­ter dla fo­to­gra­fa

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny jest naj­waż­niej­szy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie na­szej cy­fro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ty­tu­le po­sta­wi­łem ta­ką te­zę? Waż­niej­szy od ja­ko­ści apa­ra­tu, któ­rym ro­bi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Po­nie­waż, do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny oraz do­brze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy fo­to­gra­fu­ją­ce­go, je­go „cy­fro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak bę­dą wy­glą­dać je­go zdję­cia.

Czytaj więcej

Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia

safari zawiesza system macOS

Jak od­in­sta­lo­wać Sa­fa­ri przy po­mo­cy Cle­an­My­Mac? Ostat­nio przy­tra­fi­ła mi się przy­go­da z Sa­fa­ri. Sa­fa­ri za­wie­sza sys­tem ma­cOS Sier­ra pod­czas pra­cy i za­my­ka­nia. Po kil­ku mi­nu­tach pra­cy tak sku­tecz­nie, że za­wie­szał rów­nież ca­ły kom­pu­ter. Nie po­ma­ga­ło na­wet kla­sycz­ne „wy­muś za­koń­cze­nie”. Do­pie­ro po ręcz­nym za­mknię­ciu pro­ce­su w „mo­ni­to­rze ak­tyw­no­ści” apli­ka­cja koń­czy­ła ła­ska­wie pra­cę.

Czytaj więcej

Sta­ry Mac Pro i mo­że.

Mac Pro Early 2008

Od­wo­łu­ję się do kla­sy­ki w ty­tu­le, ale i bo­ha­ter jest kla­sy­kiem, Mac Pro Ear­ly 2008. Kom­pu­ter tech­no­lo­gicz­nie sta­ry, sie­dem lat to już nie jed­na, a kil­ka epok tech­no­lo­gicz­nych, ale kil­ka cech nie po­zwa­la po­mi­nąć go je­że­li ktoś my­śli o zmia­nie kom­pu­te­ra. Przez dłu­gi czas by­łem zwo­len­ni­kiem Mac mi­ni, ma­ły, efek­tow­nie wy­glą­da­ją­cy na biur­ku, pra­wie […]

Czytaj więcej