Close

8 stycznia 2017

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der

konost digital rangefinder

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der – być al­bo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów.

Po po­nad ro­ku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, po­ja­wi­ły się no­we, obie­cu­ją­ce in­for­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Po­my­sło­daw­ca i za­ło­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, za­mie­ścił na od­świe­żo­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy hi­sto­rię pro­jek­tu Ko­nost Di­gi­tal Ran­ge­fin­der, do­tych­cza­so­we pra­ce i tłu­ma­czy po­wo­dy dłu­gie­go mil­cze­nia.

Mi­ni­ma­li­stycz­ny de­sign, pod­sta­wo­wa kon­tro­la: przy­sło­na, spust, ostrość.

konost digital rangefinder

Tra­dy­cyj­nie, jak dla każ­de­go no­we­go po­my­słu, głów­nym pro­ble­mem jest brak środ­ków na szyb­ki po­stęp prac kon­struk­cyj­nych. Brak za­in­te­re­so­wa­nia in­we­sto­rów tłu­ma­czy fak­tem szyb­kie­go roz­wo­ju smart­fo­nów i fo­to­gra­fii mo­bil­nej.

Wspo­mi­na o dwóch pierw­szych la­tach pro­jek­tu gdy po­wsta­wa­ły pro­to­ty­py i kon­struk­to­rzy bo­ry­ka­li się z pro­ble­ma­mi tech­nicz­ny­mi zwią­za­ny­mi z ma­try­cą, opro­gra­mo­wa­niem czy wła­sną opty­ką. Pi­sze o pro­ble­mach z fi­nan­so­wa­niem pro­jek­tu.

Na od­świe­żo­nej stro­nie za­miesz­czo­no no­we ren­de­ry apa­ra­tów.

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der ma wy­stę­po­wać w dwóch wer­sjach ko­lo­ry­stycz­nych: czy­ste alu­mi­nium oraz ma­lo­wa­ne na czar­no. Ma być rów­nież wer­sja z kor­pu­sem po­kry­ty okła­dzi­ną z car­bo­nu.

konost digital rangefinder

No­wo­ścią na stro­nie jest za­kład­ka „mir­ror­less”, apa­rat Ko­nost w wer­sji bez­lu­ster­ko­wej.

Nie­ste­ty nie idą za tym żad­ne szcze­gó­ły. Na­wet zdję­cie na stro­nie to ren­der pro­jek­tu, w do­dat­ku po­ka­zu­ją­cy mo­del dal­mie­rzo­wy?

konost digital rangefinder

Jest jesz­cze jed­na no­wa za­kład­ka, chy­ba naj­cie­kaw­sza, a po­mi­ja­na w ko­men­ta­rzach – „de­ve­lop­ment”.

Po­ka­zu­je praw­do­po­dob­nie no­wy mo­duł ma­try­cy apa­ra­tu Ko­nost i ta­jem­ni­czym py­ta­niem „In­te­re­sted in de­si­gning your own 35mm ca­me­ra?” za­pra­sza do współ­pra­cy przy pro­jek­to­wa­niu lub in­for­mu­je, że Ko­nost bę­dzie pro­du­ko­wał mo­du­ły do apa­ra­tów ana­lo­go­wych? Jest to o ty­le cie­ka­we, że zdję­cie ilu­stru­ją­ce stro­nę jest opi­sa­ne ja­ko „Ko­nost De­ve­lop­ment Kit”. Na stro­nie ma­my sa­me ogól­ni­ki: ma­try­ca CMOS, 20 lub 24 mln pi­xe­li, sze­ro­ka roz­pię­tość to­nal­na

konost digital rangefinder

Spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­ny CMOS czuj­ni­ki ob­ra­zu dla apa­ra­tów Ko­nost ma do­star­czyć osza­ła­mia­ją­cą roz­dziel­czość, ostrość, ko­lor, czu­łość i za­kres dy­na­mi­ki wszyst­ko, aby za­pew­nić użyt­kow­ni­kom naj­wyż­szą ja­kość zdjęć.

Też nie otrzy­mu­je­my żad­nych do­dat­ko­wych in­for­ma­cji na ten te­mat, chodź mo­że naj­cie­kaw­szy frag­ment li­stu Bo­ba o no­wej ma­try­cy do apa­ra­tów Ko­nost jest pew­ną wska­zów­ką. Pi­sze o zmia­nie i po­ja­wie­niu się ma­tryc spe­cjal­nie za­pro­jek­to­wa­nych i wy­pro­du­ko­wa­nych dla Ko­nost. Ja­kich i przez ko­go, te­go nie­ste­ty nie zdra­dza?

Bob w swo­im li­ście po­da­je no­we ter­mi­ny po­ja­wie­nia się apa­ra­tów Ko­nost. Mo­de­le te­sto­we ma­ją po­ja­wić się już w pierw­szej po­ło­wie ro­ku?! a pro­duk­cyj­ne do­sta­wy w 3. lub 4. kwar­ta­le?

No­wa stro­na, no­we ren­de­ry z zu­peł­nie zmie­nio­nym wy­glą­dem, no­we ter­mi­ny. Czy to znak, że Ko­nost jed­nak się zma­te­ria­li­zu­je? I tak jak pi­sa­łem już wcze­śniej, po­now­nie pi­szę: po­ży­je­my – zo­ba­czy­my.

konost digital rangefinder

Ilu­stra­cje po­cho­dzą ze stro­ny pro­du­cen­ta.