Close

„Pisanie o fotografii” – autor bloga

autorzy bloga małgorzata mikołajczyk fotograf

Małgorzata Mikołajczyk

Swoją przygodę z fotografią zaczęłam od przymusowego kolokwium w ramach studiów (fizyka – Uniwersytet Łódzki).

W rok póź­niej, za na­mo­wą przy­ja­ciół, wy­sła­łam swo­je pierw­sze duże po­więk­sze­nia z ne­ga­ty­wów na­świe­tlo­nych jesz­cze kul­to­wym apa­ra­tem Smie­na 8M na Bien­na­le Fo­to­gra­fii Gór­skiej, gdzie zo­sta­ły wy­sta­wio­ne obok prac uzna­nych mi­strzów fo­to­gra­fii. Z cza­sem hob­by za­mie­ni­łam w za­wód.

Skoń­czy­łam Po­dy­plo­mo­we Stu­dium Fo­to­gra­fii I In­for­ma­cji Ob­ra­zo­wej na Uni­wer­sy­te­cie War­szaw­skim i za­ję­łam się ucze­niem fo­to­gra­fii w Pa­ła­cu Mło­dzie­ży w War­sza­wie.

Zaczęłam pisać i publikować teksty o fotografii.

Naj­pierw w Foto Ku­rie­rze, po­tem w FOTO, gdzie ku wła­sne­mu za­sko­cze­niu wy­lą­do­wa­łam na stoł­ku re­dak­to­ra na­czel­ne­go na 2 lata.

Po­tem przy­szedł czas na za­ra­bia­nie zdję­cia­mi na dach nad gło­wą. Uda­ło się to dzię­ki pra­cy jako wol­ny strze­lec dla wie­lu ty­tu­łów pra­sy ilu­stro­wa­nej. Dla roz­wo­ju wła­snej fo­to­gra­fii był to czas stra­co­ny.

Odbudowałam się dopiero po powrocie do dydaktyki.

Od 2001 roku pro­wa­dzę za­ję­cia warsz­ta­to­we w War­szaw­skiej Szko­le Fo­to­gra­fii i Gra­fi­ki Pro­jek­to­wej. Kon­takt z mło­dy­mi ludź­mi, peł­ny­mi pa­sji po­zna­wa­nia i eks­pe­ry­men­to­wa­nia spo­wo­do­wał po­wrót do po­szu­ki­wań wła­snej dro­gi w świe­cie ob­ra­zów i czer­pa­nia ra­do­ści z fo­to­gra­fii. Tą ra­do­ścią dzie­lę się tak­że ostat­nio z be­ne­fi­cjen­ta­mi ośrod­ka dla osób nie­peł­no­spraw­nych in­te­lek­tu­al­nie „Part­ne­rzy”.

Nagrody:

 • Kam­pa­nia spo­łecz­na „Dzie­ciń­stwo bez prze­mo­cy” – War­sza­wa 2010 – II na­gro­da
 • XIII Bien­na­le Fo­to­gra­fii Kra­jo­znaw­czej „Za­byt­ki” – ZAMOŚĆ 1991 – II na­gro­da
 • X O.P.K.F.G „Kra­jo­braz Gór­ski” Nowy Targ 1990 – II na­gro­da
 • XII Bien­na­le Kra­jo­bra­zu Pol­skie­go – Kiel­ce 1990 – I na­gro­da
 • VI Bien­na­le Fo­to­gra­fii Gór­skiej – Je­le­nia Góra 1990 – I na­gro­da
 • XII Bien­na­le Fo­to­gra­fii Kra­jo­znaw­czej „Za­byt­ki” 1989 – I na­gro­da

Wystawy indywidualne:

 • 2015 Gdzieś – Ga­le­ria Pi – Za­le­sie Gór­ne
 • 2014 Twa­rzą w twarz – Ga­le­ria Dzwon­ni­ca – War­sza­wa
 • 2013 Cy­ja­no­ty­pie –Ka­wiar­nia KAFKA – War­sza­wa
 • 2012 Cy­ja­no­ty­pie – War­szaw­ska Szko­ła Fo­to­gra­fii – w ra­mach fe­sti­wa­lu Noc Mu­ze­ów w War­sza­wie
 • 2010 Fo­to­gra­fie z po­dró­ży – Mu­zeum Hi­sto­rii Mia­sta Zduń­ska Wola
 • 2006 Cy­ja­no­ty­pia – Traf­fic Club – War­sza­wa
 • 2005 Fo­to­gra­fie – Ho­tel HADES Zduń­ska Wola
 • 1994 Li­nia ży­cia – Mała ga­le­ria ZPAF-CSW, War­sza­wa
 • 1993 Trans­for­ma­cje – Te­atr Miej­ski – Sie­radz
 • 1992 Pej­za­że nie­praw­dzi­we – Ga­le­ria An­ty­gen – Łódź, Ga­le­ria Fo­to­gra­fii
 • ZPAF Okręg Ślą­ski w Ka­to­wi­cach

Moje zdjęcia możesz zobaczyć na:

Women street photographers
Żeby wsiąść do po­cią­gu byle ja­kie­go miej­sców­ki nie po­trze­ba. Żeby za­siąść w po­cią­gu do fo­to­gra­ficz­ne­go raju (w moim przy­pad­ku na mię­dzy­na­ro­…
Read More
różowa parasolka w deszczu
my­śli po­zbie­rać to niedzban ma­lin wszyst­kiejakkro­ple desz­czu wsią­ka­ją icza­sem tyl­kowra­ca­ją do nie­batę­czą Wiersz z tomiku „Kolczyny” Tadeusza Wierzbickiego…
Read More
word press photo 2020 galeria
Wyłączona z normalnej działalności, zamknięta w domu przez koronawirusa, mam dużo czasu na serfowanie i rozmyślania. Oto re­flek­sja przy oka­zji ogło­sze­nia wy­ni­ków …
Read More
Oscar Wilde
Oscar Wilde

Praw­dzi­wą ta­jem­ni­cą świa­ta jest to, co wi­dzial­ne, a nie to, cze­go nie wi­dać.

Minor White

Nie­waż­ne, jak wol­no re­agu­je kli­sza – Duch za­wsze uka­zu­je się na wy­star­cza­ją­co dłu­go, aby wy­bra­ny prze­zeń fo­to­graf zdo­łał go uchwy­cić.

Minor White: Manifestations of the Spirit
Owidiusz
Owidiusz

Traf za­wsze ma wiel­ką moc. Bez­u­stan­nie za­rzu­caj węd­kę; w sa­dzaw­ce, po któ­rej naj­mniej się tego spo­dzie­wasz, znaj­dzie się ryba.