Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fotografii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Urs Recher z Broncolor

Urs Re­cher – „Mr Precise”

Czy­li, jak Urs Re­cher z Bron­co­lor za­mie­nił, z na­tu­ry nud­ny, prze­kaz tech­no­lo­gicz­ny o lam­pach bły­sko­wych Bron­co­lor w przy­jem­ność od­kry­wa­nia dro­bia­zgów, któ­re ma­ją istot­ny wpływ na koń­co­wy efekt zdjęciowy. Kie­dy 30 lat te­mu uczy­łam się fo­to­gra­fii, uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach oś…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej­sze teksty