Close

fo­to­gra­fia

Bia­łe jest zło­te, czy nie­bie­skie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki do­ku­men­ta­li­sty. Ta­de­usz Wierz­bic­ki Ma­ski – to je­den z wie­lu pro­jek­tów ar­ty­sty re­ali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na ca­łym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła od­bi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych lu­ster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w po­miesz­cze­niach za­mknię­tych np. w po­sta­ci in­sta­la­cji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed pu­blicz­no­ścią, na ży­wo.

Czytaj więcej

RAW czy JPEG?

raw czy jpeg

RAW czy JPEG? Mo­ja od­po­wiedź brzmi: punkt wi­dze­nia jak zwy­kle za­le­ży od punk­tu sie­dze­nia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wy­da­je się, że nie po­wi­nie­neś mieć wąt­pli­wo­ści. RAW jest bo­wiem od­po­wied­ni­kiem ne­ga­ty­wu, co ozna­cza że ze zdję­ciem moż­na zro­bić pra­wie wszyst­ko. I to „wszyst­ko” sta­no­wi ją­dro pro­ble­mu.

Czytaj więcej