Close

pa­sek do apa­ra­tu

Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa

pasek do aparatu Stroppa

Dla­cze­go ma­my so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych pa­skach? Dla­cze­go po za­pła­ce­niu ty­się­cy zło­tych za apa­rat ma­my jesz­cze uży­wać fir­mo­we­go i prze­waż­nie pa­skud­ne­go ka­wał­ka sze­ro­kiej ta­śmy z wiel­kim lo­go pro­du­cen­ta i być bez­płat­nym słu­pem re­kla­mo­wym? Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa mo­że być al­ter­na­ty­wą? Oczy­wi­ście, jak za­wsze jest […]

Czytaj więcej