Close

Piszemy o fotografii

Burzowe chmury nad Warszawą

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu…
czytaj...
Leica M10 Monochrom

Leica M10 Monochrom

Przez kil­ka dni ro­bi­łem zdję­cia apa­ra­tem Le­ica M10 Mo­no­chrom. Trze­cią od­sło­ną tej wer­sji „emki”. Po co? Chcia­łem po­rów­nać ja­kie są róż­ni­ce w s…
czytaj...
word press photo 2020 galeria

ŻÓŁĆ

Wyłączona z normalnej działalności, zamknięta w domu przez koronawirusa, mam dużo czasu na serfowanie i rozmyślania. Oto re­flek­sja przy oka­zji ogło­sze­nia wy­ni­ków …
czytaj...
Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6l v2 czyli kompromis maksymalny, który można było osiągnąć całkiem małym kosztem. Od za­wsze szu­ka­łem uni­wer­sal­nej tor­by fo­to­gra­ficz­nej. Pierw…
czytaj...
Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwi­la na Ur­sy­no­wie w War­sza­wie to jed­na z trzech ur­sy­now­skich „gór”. Po­wsta­ła, tak jak Gór­ka Ka­zur­ka i Psia Gór­ka, ze zwo­żo­ne­go w&nbs…
czytaj...