Close

Piszemy o fotografii

Laowa FF-S-shift-15mm

Laowa 15mm shift – oszukujemy fizykę

Obiek­tyw La­owa FF‑S 15mm f/4.5 W‑Dreamer to ko­lej­ny ele­ment ofen­sy­wy fir­my La­owa na ryn­ku opty­ki fo­to­gra­ficz­nej. Jed­no­cze­śnie ko­lej­ny obiek­tyw ul­tra­s…
czytaj...
fishing not hunting

Fishing Not Hunting

Kilka uwag o fotografii ulicznej, dlaczego fishing not hunting. Kie­dy ktoś za­da­je mi py­ta­nie o za­wód, od­po­wia­dam je­stem fo­to­gra­fem. Dal­szy ciąg roz­mo­wy za…
czytaj...
kazurka

Górka Kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka lub Góra Trzech Szczy­tów, tak na­zy­wa się jed­no z trzech sztucz­nych, ur­sy­now­skich wznie­sień. O „Psiej Gór­ce” pi­sa­łem już wcze­śniej. „Ka…
czytaj...
różowa parasolka w deszczu

Czym dla mnie jest fotografowanie?

my­śli pozbierać to niedzban ma­lin wszyst­kiejakkro­ple deszczu wsią­ka­ją icza­sem tyl­kowra­ca­ją do nie­batę­czą Wiersz z tomiku „Kolczyny” Tadeusza Wierzbickiego, o&nb…
czytaj...
Burzowe chmury nad Warszawą

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu…
czytaj...