Close

Piszemy o fotografii

różowa parasolka w deszczu

Czym dla mnie jest fotografowanie?

my­śli po­zbie­rać to niedzban ma­lin wszyst­kiejakkro­ple desz­czu wsią­ka­ją icza­sem tyl­kowra­ca­ją do nie­batę­czą Wiersz z tomiku „Kolczyny” Tadeusza Wierzbickiego…
czytaj...
Burzowe chmury nad Warszawą

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu…
czytaj...
Leica M10 Monochrom

Leica M10 Monochrom

Przez kil­ka dni ro­bi­łem zdję­cia apa­ra­tem Le­ica M10 Mo­no­chrom. Trze­cią od­sło­ną tej wer­sji „emki”. Po co? Chcia­łem po­rów­nać ja­kie są róż­ni­ce w s…
czytaj...
word press photo 2020 galeria

ŻÓŁĆ

Wyłączona z normalnej działalności, zamknięta w domu przez koronawirusa, mam dużo czasu na serfowanie i rozmyślania. Oto re­flek­sja przy oka­zji ogło­sze­nia wy­ni­ków …
czytaj...
Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6L v2

Peak Design Everyday Sling 6l v2 czyli kompromis maksymalny, który można było osiągnąć całkiem małym kosztem. Od za­wsze szu­ka­łem uni­wer­sal­nej tor­by fo­to­gra­ficz­nej. Pierw…
czytaj...