Close

Piszemy o fotografii

profil Adobe balans bieli auto

Balans bieli

Ba­lans bie­li czy­li coś o czym więk­szość fo­to­gra­fów wie, ale mniej­szość ko­rzy­sta wła­ści­wie lub wca­le. Po­mi­jam tryb auto. Ko­lej­ny raz do na­pi­sa­nia o…
czytaj...
Leica Q2 Monochrom

Leica Q2 Monochrom

Tym razem zacznę od końca. Odbierając z salonu aparat Leica Q2 Monochrom usłyszałem – „…jest moc!” I do­dat­ko­wo, jesz­cze moja he­re­zja. Jest to naj­lep­sza Le­ica z …
czytaj...
Laowa FF-S-shift-15mm

Laowa 15mm shift – oszukujemy fizykę

Obiek­tyw La­owa FF‑S 15mm f/4.5 W‑Dreamer to ko­lej­ny ele­ment ofen­sy­wy fir­my La­owa na ryn­ku opty­ki fo­to­gra­ficz­nej. Jed­no­cze­śnie ko­lej­ny obiek­tyw ul­tra­s…
czytaj...