Close

Piszemy o fotografii

pasek do aparatu Stroppa

Pasek do aparatu Stroppa

Dlaczego mamy sobie nie umilić naszego fotograficznego życia i nie nosić naszych aparatów fotograficznych na ładnych paskach? Dla­cze­go po za­pła­ce­niu ty­się­cy zło­tych za apa…
czytaj...
Urs Recher z Broncolor

Urs Recher – „Mr Precise”

Czyli, jak Urs Recher z Broncolor zamienił, z natury nudny, przekaz technologiczny o lampach błyskowych Broncolor w przyjemność odkrywania drobiazgów, które mają istotny wp…
czytaj...
tadeusz wierzbicki maski

Białe jest złote, czy niebieskie?

Technologiczne rozterki dokumentalisty. Ta­de­usz Wierz­bic­ki Ma­ski – to je­den z wie­lu pro­jek­tów ar­ty­sty re­ali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na ca­łym ś…
czytaj...
noworoczne postanowienia fotograficzne

Z Nowym Rokiem świeżym okiem...

czyli rachunek za rok ubiegły i obietnice na przyszłość – noworoczne postanowienia fotograficzne. Z każ­dym No­wym Ro­kiem jest szan­sa by coś zmie­nić. Moż­na zmie­nić ciu…
czytaj...
kodak ektachrome

Ektachrome powraca

Aż chce się krzyknąć, parafrazując „klasyków”, Yes, Yes, Yes! Kodak Ektachrome is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze­la­nych fo­to­gra­ficz­nyc…
czytaj...
konost digital rangefinder

Konost digital rangefinder

Konost digital rangefinder – być albo nie być niezależnych producentów. Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych ko…
czytaj...
hasselblad x1d

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

Pierwszym był Hasselblad Superwide C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, …
czytaj...
raw czy jpeg

RAW czy JPEG?

RAW czy JPEG? Moja odpowiedź brzmi: punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wy­da­je się, że nie po­wi­nie­n…
czytaj...