Close

Dariusz Kanak

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w odle­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych foto­gra­fii nie było takich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pasję foto­graf posia­dał archi­wum swo­ich nega­ty­wów. Dro­go­cen­ne mate­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych koszul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych segre­ga­to­rach czy pudeł­kach z bez­kwa­so­wej tek­tu­ry. Jeże­li […]

Czytaj więcej

Leica M9 i „Rzymskie wakacje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 kupić i uży­wać cyfro­wy apa­rat foto­gra­ficz­ny z 2009 roku. Gene­ral­nie tekst będzie doty­czył całej rodzi­ny M9, czy­li mode­li: Leica M9, Leica M9-P, M Mono­chrom oraz Leica M-E, wszyst­kie mają te same pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko deta­la­mi. Odnie­sie­nie w tytu­le do fil­mu „Rzym­skie waka­cje” też […]

Czytaj więcej

Pasek do aparatu Stroppa

pasek do aparatu Stroppa

Dla­cze­go mamy sobie nie umi­lić nasze­go foto­gra­ficz­ne­go życia i nie nosić naszych apa­ra­tów foto­gra­ficz­nych na ład­nych paskach? Dla­cze­go po zapła­ce­niu tysię­cy zło­tych za apa­rat mamy jesz­cze uży­wać fir­mo­we­go i prze­waż­nie paskud­ne­go kawał­ka sze­ro­kiej taśmy z wiel­kim logo pro­du­cen­ta i być bez­płat­nym słu­pem rekla­mo­wym? Pasek do apa­ra­tu Strop­pa może być alter­na­ty­wą? […]

Czytaj więcej

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Dobry moni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie naszej cyfro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w tytu­le posta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od jako­ści apa­ra­tu, któ­rym robi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Ponie­waż, dobry moni­tor gra­ficz­ny oraz dobrze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy foto­gra­fu­ją­ce­go, jego „cyfro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wyglą­dać jego […]

Czytaj więcej