Close

Blog o fotografii

Marian Schmidt

Marian Schmidt – pożegnanie

7 marca odszedł z tego świata Marian Schmidt – fotograf, założyciel i dyrektor Warszawskiej Szkoły Fotografii i Grafiki Projektowej. Pa­mię­tam, jak w 1993 roku do re­dak­cji mie­sięcz­ni­ka FOTO (któ­re­go wte­dy by­łam re­dak­to­rem na­czel­nym) wszedł Ma­rian Schmidt, pan w sile wie­ku, si­wa­wy, w nie­co wy­cią­gnię­tym swe­ter­ku z dzia­ni­ny. Nie są­dzi­łam, że wła­śnie spo­ty­kam si…
Czytaj dalej...

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej na­pi­sa­li­śmy...

Olympus OM1

Olympus OM1

Olympus OM1 – praprzodek aparatów cyfrowych. W roku 1973 wpro­wa­dzo­no na ry­nek lu­strzan­kę jed­no-obiek­ty­wo­wą Olym­pu…
Czytaj dalej...