Close

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napisaliśmy...

fishing not hunting

Fishing Not Hunting

Kilka uwag o fotografii ulicznej, dlaczego fishing not hunting. Kie­dy ktoś za­da­je mi py­ta­nie o za­wód, od­po­wia­dam je­ste…
Czytaj dalej...
kazurka

Górka Kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka lub Góra Trzech Szczy­tów, tak na­zy­wa się jed­no z trzech sztucz­nych, ur­sy­now­skich wznie­sień. O „Psiej…
Czytaj dalej...