Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

pasek do aparatu Stroppa

Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa

Dla­cze­go ma­my so­bie nie umi­lić na­sze­go fo­to­gra­ficz­ne­go ży­cia i nie no­sić na­szych apa­ra­tów fo­to­gra­ficz­nych na ład­nych pa­skach? Dla­cze­go po za­pła­ce­niu ty­się­cy zło­tych za apa­rat ma­my jesz­cze uży­wać fir­mo­we­go i prze­waż­nie pa­skud­ne­go ka­wał­ka sze­ro­kiej ta­śmy z wiel­kim lo­go pro­du­cen­ta i być bez­płat­nym słu­pem re­kla­mo­wym? Pa­sek do apa­ra­tu Strop­pa mo­że być al­ter­na­ty­wą? Oczy­wi­ście, jak za­wsze jest to tekst cał­ko­wi­cie s…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej­sze tek­sty

kodak ektachrome

Ek­ta­chro­me po­wra­ca

Aż chce się krzyk­nąć, pa­ra­fra­zu­jąc „kla­sy­ków”, Yes, Yes, Yes! Ko­dak Ek­ta­chro­me is back! Po pię­ciu la­tach smut­ku i roz­pa­czy. Po rze­kach prze…
Czytaj dalej...
raw czy jpeg

RAW czy JPEG?

RAW czy JPEG? Mo­ja od­po­wiedź brzmi: punkt wi­dze­nia jak zwy­kle za­le­ży od punk­tu sie­dze­nia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wy­da…
Czytaj dalej...