Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów. To zbiór felietonów opublikowanych pierwotnie na łamach pierwszego w Polsce, internetowego magazynu fotografii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Ostat­ni, zara­zem tytu­ło­wy, został napi­sa­ny spe­cjal­nie na potrze­by wyda­nia książ­ko­we­go w 2016 r. Jeśli ktoś zaj­rzy na ostat­nią stro­nę (ze stop­ką wydaw­ni­czą), prze­ko­na się, że nie­zna­ny bli­żej autor to tyl­ko pseu­do­nim [&…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napi­sa­li­śmy...

raw czy jpeg

RAW czy JPEG?

RAW czy JPEG? Moja odpowiedź brzmi: punkt widzenia jak zwykle zależy od punktu siedzenia. RAW czy JPEG – jeśli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­l…
Czytaj dalej...