Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Icy Box RD3620SU3

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w odle­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych foto­gra­fii nie było takich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pasję foto­graf posia­dał archi­wum swo­ich nega­ty­wów. Dro­go­cen­ne mate­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych koszul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych segre­ga­to­rach czy pudeł­kach z bez­kwa­so­wej …
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napi­sa­li­śmy...