Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Ro­bi­my zdję­cia i pi­sze­my, pi­sze­my o fo­to­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

noworoczne postanowienia fotograficzne

Z No­wym Ro­kiem świe­żym okiem…

czy­li ra­chu­nek za rok ubie­gły i obiet­ni­ce na przy­szłość – no­wo­rocz­ne po­sta­no­wie­nia fo­to­gra­ficz­ne. Z każ­dym No­wym Ro­kiem jest szan­sa by coś zmie­nić. Moż­na zmie­nić ciu­chy, sa­mo­chód, pra­cę. Moż­na zmie­nić ko­lor wło­sów i fry­zu­rę. To jest sto­sun­ko­wo pro­ste, choć wy­ma­ga pie­nię­dzy. Ro­bi­my ra­chu­nek (su­mie­nia też) za ze­szły rok i so­len­nie obie­cu­je…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej­sze tek­sty

Olympus OM1

Olym­pus OM1

Olym­pus OM1 – pra­przo­dek apa­ra­tów cy­fro­wych. W ro­ku 1973 wpro­wa­dzo­no na ry­nek lu­strzan­kę jed­no-obiek­ty­wo­wą – Olym­pus OM1. Był to ogrom…
Czytaj dalej...