Close

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

Subiektywne teksty o fotografii i nie tylko

Robi­my zdję­cia i pisze­my, pisze­my o foto­gra­fii

zobacz zdjęcia z wernisażu

Blog o fotografii

Urs Recher z Broncolor

Urs Recher – „Mr Precise”

Czyli, jak Urs Recher z Broncolor zamienił, z natury nudny, przekaz technologiczny o lampach błyskowych Broncolor w przyjemność odkrywania drobiazgów, które mają istotny wpływ na końcowy efekt zdjęciowy. Kie­dy 30 lat temu uczy­łam się foto­gra­fii, uczest­ni­czy­łam w warsz­ta­tach oświe­tle­nio­wych, któ­re zor­ga­ni­zo­wał przed­sta­wi­ciel han­dlo­wy fir­my Bowens. Była to wte­dy abso­lut­na nowość. Lamp tej fir­my w koń…
Czytaj dalej...

Czytaj, komentuj, udostępniaj

wcze­śniej napi­sa­li­śmy...

Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Nasze fotografie

„Gdzieś” – fotografie, wystawa fotograficzna gdzieś. Wysta­wa foto­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wysta­wy foto­gra…
Czytaj dalej...
zdjęcia wiosny kanak

Nasze fotografie

Zdjęcia wiosny, czy to już wiosna? Zdję­cia wio­sny na Ursy­no­wie. Nikon D700, ISO 200, t-1/500s, f-8; obiek­tyw Nik­kor AF-D 35/2
Czytaj dalej...
Olympus OM-1

Olympus OM-1

Praprzodek aparatów cyfrowych. W roku 1973 wpro­wa­dzo­no na rynek lustrzan­kę jed­no-obiek­ty­wo­wą Olym­pus OM-1. Był to ogro…
Czytaj dalej...