Close

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Fotografia krajobrazowa – wykład Pawła Pierścińskiego

Pa­weł Pier­ściń­ski fo­to­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Wy­kład Paw­ła Pier­ściń­skie­go – ar­ty­sty fo­to­gra­fa, twór­cy Kie­lec­kiej Szko­ły Kra­jo­bra­zu, za­re­je­stro­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów fo­to­gra­ficz­nych, w ra­mach pro­jek­tu POWIATOBIEKTYWIE. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest przez Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Skar­ży­sku-Ka­mien­nej, Sto­wa­rzy­sze­nie RDEST, oraz gru­pę fo­to­gra­ficz­ną CO ARTO.

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Film jest dłu­gi, ale war­to po­świę­cić ten czas. Rzad­ko któ­ry ar­ty­sta zdra­dza tyle swo­ich warsz­ta­to­wych ta­jem­nic, a fo­to­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa sta­je się czymś wię­cej niż ob­raz­kiem z pocz­tów­ki. Zdję­cia po­cho­dzą z ma­te­ria­łów pra­so­wych wy­sta­wy „Ho­ry­zon­ty”