Close

Adobe DNG Profile Editor

Adobe DNG Profile Editor vs. X Rite ColorChecker Passport – ale o co chodzi?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Color­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Boże­go Naro­dze­nia. Jakiś czas temu pisa­łem o X Rite Color­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym narzę­dziu do pra­cy z kolo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Arty­kuł ten wywo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków […]

Czytaj więcej