Close

Adobe DNG Profile Editor

Adobe DNG Profile Editor czy X Rite ColorChecker Passport – jak używać?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym na­rzę­dziu do pra­cy z ko­lo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Ar­ty­kuł ten wy­wo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków i po­wsta­nie ko­lej­nych py­tań do­ty­czą­cych za­rzą­dza­nia bar­wą. Po­ja­wił się […]

Czytaj więcej