Close

aparat fotograficzny

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Konost digi­tal ran­ge­fin­der – być albo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po ponad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Konost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, poja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce infor­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Pomy­sło­daw­ca i zało­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, zamie­ścił na odświe­żo­nej stro­nie inter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy histo­rię pro­jek­tu Konost Digi­tal Ran­ge­fin­der, dotych­cza­so­we pra­ce […]

Czytaj więcej

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

hasselblad x1d

Pierw­szym był Has­sel­blad Super­wi­de C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wyja­śnie­niem. Daw­no temu, robiąc zdję­cia do pra­cy dyplo­mo­wej, mia­łem przy­jem­ność uży­wać apa­ra­tu Has­sel­blad Super­wi­de C z obiek­ty­wem BIOGON 38mm f/4.5. Obiek­tyw przy­mo­co­wa­nym na sta­łe do kor­pu­su! Dla for­ma­tu 6x6, 38 mm to bar­dzo sze­ro­ko. Pil­nu­jąc […]

Czytaj więcej

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jesz­cze przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem sprze­da­ży, nowa Leica M typ 262 zaczę­ła wywo­ły­wać kon­tro­wer­sje. Pierw­sze recen­zje, na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i mate­ria­łów pra­so­wych, są nega­tyw­ne. Leica M typ 262 przez auto­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i innych obec­nych w mode­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak […]

Czytaj więcej

Olympus OM-1

Olympus OM-1

Pra­przo­dek apa­ra­tów cyfro­wych. W roku 1973 wpro­wa­dzo­no na rynek lustrzan­kę jed­no-obie­k­ty­­wo­­wą Olym­pus OM-1. Był to ogrom­ny suk­ces, o czym świad­czy fakt, że model ten pro­du­ko­wa­ny był przez kil­ka­na­ście następ­nych lat. 

Jak na ówcze­sne cza­sy lustrzan­ka ta posia­da­ła wie­le inno­wa­cji, a roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i mate­ria­ło­we były rodem z tech­no­lo­gii kosmicz­nej.

Czytaj więcej