Close

aparat fotograficzny

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der – być albo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, po­ja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce in­for­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Po­my­sło­daw­ca i za­ło­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, za­mie­ścił na od­świe­żo­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy hi­sto­rię pro­jek­tu Ko­nost Di­gi­tal Ran­ge­fin­der, do­tych­cza­so­we pra­ce i tłu­ma­czy powody […]

Czytaj więcej

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

hasselblad x1d

Pierw­szym był Has­sel­blad Su­per­wi­de C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, mia­łem przy­jem­ność uży­wać apa­ra­tu Has­sel­blad Su­per­wi­de C z obiek­ty­wem BIOGON 38mm f/4.5. Obiek­tyw przy­mo­co­wa­nym na sta­łe do kor­pu­su! Dla for­ma­tu 6×6, 38 mm to bar­dzo sze­ro­ko. Pil­nu­jąc pio­nów i poziomów […]

Czytaj więcej

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jesz­cze przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem sprze­da­ży, nowa Le­ica M typ 262 za­czę­ła wy­wo­ły­wać kon­tro­wer­sje. Pierw­sze re­cen­zje, na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i ma­te­ria­łów pra­so­wych, są ne­ga­tyw­ne. Le­ica M typ 262 przez au­to­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i in­nych obec­nych w mo­de­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak moż­na w obec­nych, mu­l­ti-fun­k­cy­j­nych cza­sach po­zba­wiać aparat […]

Czytaj więcej

Olympus OM‑1 – praprzodek aparatów cyfrowych

Olympus OM-1

Apa­rat Olym­pus OM‑1 wpro­wa­dzo­no na ry­nek w 1973 roku I mo­men­tal­nie lu­strzan­ka je­d­no-obie­k­ty­­wo­­wa Olym­pus OM‑1 od­nio­sła ogrom­ny suk­ces, o czym świad­czy fakt, że mo­del ten fir­ma Olym­pus pro­du­ko­wa­ła przez kil­ka­na­ście na­stęp­nych lat. Jak na ów­cze­sne cza­sy apa­rat ten po­sia­dał wie­le in­no­wa­cji, a roz­wią­za­nia tech­no­lo­gicz­ne i ma­te­ria­ło­we były ro­dem z tech­no­lo­gii ko­smicz­nej. Fir­ma „Olym­pus Opti­cal Com­pa­ny” była jed­nym z pierw­szych w Japonii […]

Czytaj więcej