Close

autofocus

Nieostrość – odmienny stan świadomości

las we mgle

Nie­ostrość. Pro­du­cen­ci sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go ści­ga­ją się w kon­ku­ren­cji: któ­ry auto­fo­kus jest naj­szyb­szy, naj­cich­szy, naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ny. A mnie tam wszyst­ko jed­no, bo… bo lubię sobie pokrę­cić ręcz­nie pier­ście­niem ostro­ści. Mało? To dokła­dam wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny filtr rady­kal­nie psu­ją­cy obraz. Dopie­ro wte­dy świat, któ­ry obser­wu­ję obiek­ty­wem sta­je się napraw­dę tajem­ni­czy i wręcz nie­od­gad­nio­ny. […]

Czytaj więcej