Close

DNG Flat Field

DNG Flat Field kontra Voigtlander 15mm f4.5 Super Wide Heliar

DNG Flat Field

Co­lo­ur shi­fts – prze­bar­wie­nia na brze­gach ka­dru. Jak DNG Flat Field ura­to­wał Vo­ig­tlan­der 15mm f4.5 Su­per Wide He­liar. DNG Flat Field – pa­na­ceum na wszyst­kie kło­po­ty. Wie­le obiek­ty­wów za­pro­jek­to­wa­nych jesz­cze w „cza­sach ana­lo­go­wych” wy­ka­zu­je dość dużo nie­po­żą­da­nych cech. Gdy uży­wa­my ich w apa­ra­tach cy­fro­wych po­ja­wia­ją się róż­ne znie­kształ­ce­nia w od­wzo­ro­wa­niu ko­lo­rów czy […]

Czytaj więcej