Close

dysk zewnętrzny

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w od­le­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych fo­to­gra­fii nie było ta­kich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pa­sję fo­to­graf po­sia­dał ar­chi­wum swo­ich ne­ga­ty­wów. Dro­go­cen­ne ma­te­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych ko­szul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych se­gre­ga­to­rach czy pu­deł­kach z bez­kwa­so­wej tek­tu­ry. Je­że­li na­sza pa­sja, lub pra­ca, roz­wi­ja­ła się, […]

Czytaj więcej