Close

filtry fotograficzne

Białe jest złote, czy niebieskie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki doku­men­ta­li­sty. Tade­usz Wierz­bic­ki Maski – to jeden z wie­lu pro­jek­tów arty­sty reali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na całym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła odbi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych luster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w pomiesz­cze­niach zamknię­tych np. w posta­ci insta­la­cji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed publicz­no­ścią, na żywo.

Czytaj więcej