Close

filtry fotograficzne

Białe jest złote, czy niebieskie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki do­ku­men­ta­li­sty. Ta­de­usz Wierz­bic­ki Ma­ski – to je­den z wie­lu pro­jek­tów ar­ty­sty re­ali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na ca­łym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła od­bi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych lu­ster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w po­miesz­cze­niach za­mknię­tych np. w po­sta­ci in­sta­la­cji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed pu­blicz­no­ścią, na żywo.

Czytaj więcej

Czasem gorsze jest lepsze – filtry fotograficzne

las brzozowy

Za­sta­na­wia­łam się nad przy­czy­ną po­pu­lar­no­ści In­sta­gra­ma? Wy­glą­da mi to na fil­try fo­to­gra­ficz­ne. W cią­gu se­kun­dy każ­dy może zo­stać ar­ty­stą. Bez wy­sił­ku, bez mo­zol­ne­go ślę­cze­nia na Pho­to­sho­pem, fil­try fo­to­gra­ficz­ne i wszel­kie pre­se­ty – klik i już.

Czytaj więcej