Close

fotografia krajobrazowa

Czym dla mnie jest fotografowanie?

różowa parasolka w deszczu

my­śli po­zbie­rać to nie­dzban ma­lin wszyst­kiejakkro­ple desz­czu wsią­ka­ją icza­sem tyl­kowra­ca­ją do nie­batę­czą Wiersz z to­mi­ku „Kol­czy­ny” Ta­de­usza Wierz­bic­kie­go, o któ­rym już pi­sa­łam, pa­su­je mi jak ulał do mo­ich wa­ka­cyj­nych prze­my­śleń – czym dla mnie jest fo­to­gra­fo­wa­nie? Dla więk­szo­ści, fo­to­gra­fo­wa­nie to czyn­ność ła­twa i przy­jem­na. Ot, taka so­bie re­ak­cja, pra­wie fi­zjo­lo­gicz­na. Ktoś coś wi­dzi, podoba […]

Czytaj więcej

Sztuka na ulicy, sztuka ulicy czyli abstrakcje w drodze

Pod ko­niec ze­szłe­go roku po­je­cha­łam na week­end do Ti­ra­ny w Al­ba­nii. Tak się zło­ży­ło, że mo­głam tam spę­dzić peł­ne dwa dni na fo­to­gra­fo­wa­niu. Uda­ło mi się po­je­chać na pół dnia w oko­licz­ne góry, gdzie do­pa­dłam ja­kie­goś pa­ste­rza i zro­bi­łam kil­ka kla­sycz­nych pocz­tó­wek kra­jo­bra­zo­wych. Wró­ci­łam do Ti­ra­ny po po­łu­dniu i za­czę­łam się włó­czyć po ulicach. […]

Czytaj więcej

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwila na Ursynowie

Kopa Cwi­la na Ur­sy­no­wie w War­sza­wie to jed­na z trzech ur­sy­now­skich „gór”. Po­wsta­ła, tak jak Gór­ka Ka­zur­ka i Psia Gór­ka, ze zwo­żo­ne­go w te miej­sca nad­mia­ru zie­mi z wy­ko­pów pod nowe blo­ki osie­dla Ur­sy­nów. Na­zwa po­cho­dzi od na­zwi­ska inż. Hen­ry­ka Cwi­la, któ­ry to wy­my­ślił ten pro­sty spo­sób po­zby­wa­nia się zie­mi. Obec­nie Kopa Cwi­la, jak i tereny […]

Czytaj więcej

Kap, kap, płyną zdjęcia w deszczu

zdjecia w deszczu

W cza­sie desz­czu dzie­ci się nu­dzą, a ja nie! Fo­to­graf pe­sy­mi­sta po­wie, że nie idzie na zdję­cia, bo pada. Fo­to­graf opty­mi­sta idzie na zdję­cia w desz­czu, bo leje. Opty­mi­sta wie, że gdy po­go­da jest pięk­na, to przy­nie­sie do domu ko­lej­ną pocz­tów­kę. Nuda. Na­to­miast gdy wy­ru­szy w za­wie­ru­chę jest szan­sa, że wy­da­rzy się coś pięknego. […]

Czytaj więcej

Psia Górka” – wiosna na Ursynowie

Psia Gór­ka” na war­szaw­skim Ur­sy­no­wie to jed­na z trzech ur­sy­now­skich gó­rek po­wsta­łych pod­czas bu­do­wy osie­dla w la­tach 70. i 80. ubie­głe­go wie­ku. Bu­dow­ni­czo­wie w pro­sty spo­sób „po­zby­li się” nad­mia­ru zie­mi z wy­ko­pów pod bu­do­wa­ne blo­ki. Uro­bek zwo­żo­no w zor­ga­ni­zo­wa­ny spo­sób w trzy miej­sca, a na­stęp­nie ufor­mo­wa­no w ty­tu­ło­we gór­ki. Tak po­wsta­ła „Kopa Cwi­la”, „Gór­ka Ka­zur­ka” zwa­na rów­nież „Górą Trzech […]

Czytaj więcej