Close

fotografia

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Mniej więcej. Fotografie z archiwum Marka Piaseckiego

Mniej wię­cej. Foto­gra­fie z archi­wum Mar­ka Pia­sec­kie­go. Rela­cja z wysta­wy na inau­gu­ra­cję nowej sie­dzi­by Fun­da­cji Arche­olo­gia Foto­gra­fii i kolek­ty­wu Sput­nik Pho­tos. Po reali­za­cji wysta­wy Zbi­gnie­wa Dłu­ba­ka i napraw­dę wspa­nia­łej reali­za­cji wysta­wy Zofii Rydet spo­dzie­wa­łam się nowe­go cudeń­ka. No cóż, tro­chę się roz­cza­ro­wa­łam, ale tyl­ko tro­chę. Orga­ni­za­to­rzy wysta­wy – Mniej wię­cej. […]

Czytaj więcej

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Foto­graf poeta. Kata­stro­fa huma­ni­stów. To zbiór felie­to­nów opu­bli­ko­wa­nych pier­wot­nie na łamach pierw­sze­go w Pol­sce, inter­ne­to­we­go maga­zy­nu foto­gra­fii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Ostat­ni, zara­zem tytu­ło­wy, został napi­sa­ny spe­cjal­nie na potrze­by wyda­nia książ­ko­we­go w 2016 r. Jeśli ktoś zaj­rzy na ostat­nią stro­nę (ze stop­ką wydaw­ni­czą), prze­ko­na się, że nie­zna­ny […]

Czytaj więcej

Białe jest złote, czy niebieskie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki doku­men­ta­li­sty. Tade­usz Wierz­bic­ki Maski – to jeden z wie­lu pro­jek­tów arty­sty reali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na całym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła odbi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych luster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w pomiesz­cze­niach zamknię­tych np. w posta­ci insta­la­cji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed publicz­no­ścią, na żywo.

Czytaj więcej

RAW czy JPEG?

raw czy jpeg

RAW czy JPEG? Moja odpo­wiedź brzmi: punkt widze­nia jak zwy­kle zale­ży od punk­tu sie­dze­nia. RAW czy JPEG – jeśli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wyda­je się, że nie powi­nie­neś mieć wąt­pli­wo­ści. RAW jest bowiem odpo­wied­ni­kiem nega­ty­wu, co ozna­cza że ze zdję­ciem moż­na zro­bić pra­wie wszyst­ko. I to „wszyst­ko” sta­no­wi jądro pro­ble­mu.

Czytaj więcej