Close

fotografia

Nie ważne jak zrobione jest zdjęcie i czego, ważne dlaczego!

dlaczego robimy zdjęcia

Fo­to­gra­fie ni­gdy i o ni­czym nie mó­wi­ły praw­dy. Fo­to­gra­fia jako taka jest otwar­ta na in­ter­pre­ta­cje. Dzię­ki pod­pi­so­wi ob­raz może zmie­nić cał­ko­wi­cie zna­cze­nie. Tak­że samo ka­dro­wa­nie jest w sta­nie ode­rwać ob­raz od kon­tek­stu zmie­nia­jąc zu­peł­nie jego treść prze­ka­zu. Dla­cze­go ro­bi­my zdję­cia? Zna­ne z hi­sto­rii fo­to­gra­fii przy­pad­ki ma­ni­pu­la­cji opi­nią pu­blicz­ną po­przez usu­wa­nie ko­lej­nych osób ze […]

Czytaj więcej

Fotografia w pobliżu

fotografia w pobliżu

Do­bre ka­dry mogą cze­kać na nas tuż obok na­sze­go domu. Fo­to­gra­fia w po­bli­żu. Wie­lu lu­dzi pró­bu­je fo­to­gra­fo­wać „pięk­ne miej­sca”, tak jak czy­ni­li to mi­strzo­wie fo­to­gra­fii. Dla dla mniej wpraw­nych adep­tów fo­to­gra­fii, or­ga­ni­zo­wa­ne są przez tych bar­dziej wpraw­nych spe­cjal­ne wy­ciecz­ki do par­ków na­ro­do­wych lub, Ka­zi­mie­rza nad Wi­słą. Ha­sło ple­ne­ru brzmi: „zro­bisz zdję­cia […]

Czytaj więcej

Nasze fotografie

wielkanoc czas refleksji

Wiel­ka­noc czas re­flek­sji, śmier­ci, po­wro­tów i ra­do­ści. Wiel­ka­noc czas re­flek­sji i po­wro­tu do ży­cia. Ni­kon D700, ISO 1600, t-1/250s, f-4; obiek­tyw Sig­ma 50/1.4

Czytaj więcej

Nasze fotografie

Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Gdzieś” – fo­to­gra­fie, wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej Mał­go­rza­ty Mi­ko­łaj­czyk, Ga­le­ria PI w Za­le­siu Gór­nym. Wię­cej moż­na zo­ba­czyć w ga­le­rii. Ni­kon D700, ISO 1600, t-1/250s, f-2,8; obiek­tyw Nik­kor AF-D 35/2

Czytaj więcej

Czy można żyć bez zdjęć? Pewnie, że da się, ale co to za życie.

czy można żyć bez zdjęć

W jego po­ko­ju jest sta­ry ze­gar z wa­ha­dłem. Nie­któ­rym go­ściom prze­szka­dza jego ty­ka­nie. Wy­star­czy tyl­ko na chwi­lę za­trzy­mać wa­ha­dło, a ty­ka­nie na­tych­miast usta­nie i czas się za­trzy­ma... „Czas się za­trzy­ma...” Za­sta­na­wiał się, czy na­praw­dę tak po­wie­dzia­ła, czy to tyl­ko tłu­ma­cze­nia An­gli­ka. W tłu­ma­cze­niu prze­waż­nie się tra­ci, pra­wie ni­gdy co­kol­wiek do­da­je. Za­fra­po­wa­ło go to zda­nie. […]

Czytaj więcej