Close

fotografia

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Fo­to­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa – wy­kład Paw­ła Pier­ściń­skie­go Pa­weł Pier­ściń­ski fo­to­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Wy­kład Paw­ła Pier­ściń­skie­go – ar­ty­sty fo­to­gra­fa, twór­cy Kie­lec­kiej Szko­ły Kra­jo­bra­zu, za­re­je­stro­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów fo­to­gra­ficz­nych, w ra­mach pro­jek­tu POWIATOBIEKTYWIE. Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny jest przez Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ska­r­ży­­sku-Ka­­mie­n­nej, Sto­wa­rzy­sze­nie RDEST, oraz gru­pę fo­to­gra­ficz­ną CO ARTO.

Czytaj więcej