Close

fotografia

Nasze fotografie

Wystawa fotograficzna „Gdzieś” małgorzata mikołajczyk

Gdzieś” – fo­to­gra­fie, wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Wy­sta­wa fo­to­gra­ficz­na gdzieś. Zdję­cie z wer­ni­sa­żu wy­sta­wy fo­to­gra­ficz­nej Mał­go­rza­ty Mi­ko­łaj­czyk, Ga­le­ria PI w Za­le­siu Gór­nym. Wię­cej moż­na zo­ba­czyć w ga­le­rii. Ni­kon D700, ISO 1600, t‑1/250s, f‑2,8; obiek­tyw Nik­kor AF‑D 35/2

Czytaj więcej

Czy można żyć bez zdjęć? Pewnie, że da się, ale co to za życie.

czy można żyć bez zdjęć

W jego po­ko­ju jest sta­ry ze­gar z wa­ha­dłem. Nie­któ­rym go­ściom prze­szka­dza jego ty­ka­nie. Wy­star­czy tyl­ko na chwi­lę za­trzy­mać wa­ha­dło, a ty­ka­nie na­tych­miast usta­nie i czas się za­trzy­ma... „Czas się za­trzy­ma...” Za­sta­na­wiał się, czy na­praw­dę tak po­wie­dzia­ła, czy to tyl­ko tłu­ma­cze­nia An­gli­ka. W tłu­ma­cze­niu prze­waż­nie się tra­ci, pra­wie ni­gdy co­kol­wiek do­da­je. Za­fra­po­wa­ło go to zda­nie. […]

Czytaj więcej