Close

hasselblad

Hasselblad x1d – drugi bezlusterkowiec.

hasselblad x1d

Pierw­szym był Has­sel­blad Su­per­wi­de C Dla­cze­go Has­sel­blad x1d ma być dru­gim? Od razu śpie­szę z wy­ja­śnie­niem. Daw­no temu, ro­biąc zdję­cia do pra­cy dy­plo­mo­wej, mia­łem przy­jem­ność uży­wać apa­ra­tu Has­sel­blad Su­per­wi­de C z obiek­ty­wem BIOGON 38mm f/4.5. Obiek­tyw przy­mo­co­wa­nym na sta­łe do kor­pu­su! Dla for­ma­tu 6×6, 38 mm to bar­dzo sze­ro­ko. Pil­nu­jąc pio­nów i poziomów […]

Czytaj więcej