Close

Icy Box RD3620SU3

Cyfrowe archiwum fotografa czyli obudowa na dyski Icy Box RD3620SU3

Icy Box RD3620SU3

Daw­no, daw­no temu w odle­głej prze­szło­ści cza­sów ana­lo­go­wych foto­gra­fii nie było takich urzą­dzeń jak Icy Box RD3620SU3, a każ­dy sza­nu­ją­cy się i swo­ją pasję foto­graf posia­dał archi­wum swo­ich nega­ty­wów. Dro­go­cen­ne mate­ria­ły były prze­cho­wy­wa­ne w spe­cjal­nych per­ga­mi­no­wych koszul­kach, każ­dy miał swo­je miej­sce w opi­sa­nych segre­ga­to­rach czy pudeł­kach z bez­kwa­so­wej tek­tu­ry. Jeże­li […]

Czytaj więcej