Close

jpeg

RAW czy JPEG?

raw czy jpeg

RAW czy JPEG? Moja od­po­wiedź brzmi: punkt wi­dze­nia jak zwy­kle za­le­ży od punk­tu sie­dze­nia. RAW czy JPEG – je­śli czu­jesz się pro­fe­sjo­na­li­stą, wy­da­je się, że nie po­wi­nie­neś mieć wąt­pli­wo­ści. RAW jest bo­wiem od­po­wied­ni­kiem ne­ga­ty­wu, co ozna­cza że ze zdję­ciem moż­na zro­bić pra­wie wszyst­ko. I to „wszyst­ko” sta­no­wi ją­dro pro­ble­mu. W pro­gra­mie edy­cyj­nym: Photoshopie, […]

Czytaj więcej