Close

kalibracja

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Dobry moni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie naszej cyfro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w tytu­le posta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od jako­ści apa­ra­tu, któ­rym robi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Ponie­waż, dobry moni­tor gra­ficz­ny oraz dobrze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy foto­gra­fu­ją­ce­go, jego „cyfro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wyglą­dać jego […]

Czytaj więcej

Białe jest złote, czy niebieskie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki doku­men­ta­li­sty. Tade­usz Wierz­bic­ki Maski – to jeden z wie­lu pro­jek­tów arty­sty reali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na całym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła odbi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych luster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w pomiesz­cze­niach zamknię­tych np. w posta­ci insta­la­cji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed publicz­no­ścią, na żywo.

Czytaj więcej

Adobe DNG Profile Editor vs. X Rite ColorChecker Passport – ale o co chodzi?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Color­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Boże­go Naro­dze­nia. Jakiś czas temu pisa­łem o X Rite Color­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym narzę­dziu do pra­cy z kolo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Arty­kuł ten wywo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków […]

Czytaj więcej

X Rite ColorChecker Passport. Czy warto?

X Rite Color Checker Passport

W wie­lu opi­sach X Rite Color­Chec­ker Pas­sport, jak rów­nież komen­ta­rzach na forach inter­ne­to­wych, poja­wia się pyta­nie, czy war­to kupo­wać? Prze­cież to tyl­ko balans bie­li, a to moż­na zro­bić na bia­łą kart­kę. Na począ­tek wyja­śnie­nie. X Rite Color­Chec­ker Pas­sport to cały sys­tem słu­żą­cy do kom­plek­so­we­go pro­fi­lo­wa­nia zesta­wu apa­rat – obiek­tyw w […]

Czytaj więcej

Profile ICC – jakie profile?

profile icc

Czy w cza­sach powszech­ne­go dru­ku cyfro­we­go, cyfro­wa dru­kar­nia może nie uży­wać pro­fi­li barw­nych ICC do dru­ku na swo­ich urzą­dze­niach? Oczy­wi­ście, że może! Temat, jak zwy­kłe w takich przy­pad­kach poja­wia się spon­ta­nicz­nie i przy­pad­ko­wo. Poma­ga­łem cór­ce w przy­go­to­wa­niu plan­szy z pro­jek­tem archi­tek­to­nicz­nym. Na koniec trze­ba było go wydru­ko­wać zgod­nie z tym […]

Czytaj więcej