Close

kalibracja

Balans bieli

profil Adobe balans bieli auto

Ba­lans bie­li czy­li coś o czym więk­szość fo­to­gra­fów wie, ale mniej­szość ko­rzy­sta wła­ści­wie lub wca­le. Po­mi­jam tryb auto. Ko­lej­ny raz do na­pi­sa­nia o te­ma­cie tech­nicz­nym zmu­si­ła mnie sy­tu­acja po­wiedz­my, że za­wo­do­wa. Wcze­śniej, cały już cykl o pro­fi­lach barw­nych i za­rzą­dza­niu bar­wą, na­pi­sa­łem pod wpły­wem „Pana z dru­kar­ni”. Te­raz, to bez­po­śred­nie zde­rze­nie z e‑commerce i py­ta­nie „…dla­cze­go ta […]

Czytaj więcej

DNG Flat Field kontra Voigtlander 15mm f4.5 Super Wide Heliar

DNG Flat Field

Co­lo­ur shi­fts – prze­bar­wie­nia na brze­gach ka­dru. Jak DNG Flat Field ura­to­wał Vo­ig­tlan­der 15mm f4.5 Su­per Wide He­liar. DNG Flat Field – pa­na­ceum na wszyst­kie kło­po­ty. Wie­le obiek­ty­wów za­pro­jek­to­wa­nych jesz­cze w „cza­sach ana­lo­go­wych” wy­ka­zu­je dość dużo nie­po­żą­da­nych cech. Gdy uży­wa­my ich w apa­ra­tach cy­fro­wych po­ja­wia­ją się róż­ne znie­kształ­ce­nia w od­wzo­ro­wa­niu ko­lo­rów czy […]

Czytaj więcej

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie na­szej cy­fro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ty­tu­le po­sta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od ja­ko­ści apa­ra­tu, któ­rym ro­bi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Po­nie­waż, do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny oraz do­brze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy fo­to­gra­fu­ją­ce­go, jego „cy­fro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wy­glą­dać jego zdję­cia. Na pewno […]

Czytaj więcej

Białe jest złote, czy niebieskie?

tadeusz wierzbicki maski

Tech­no­lo­gicz­ne roz­ter­ki do­ku­men­ta­li­sty. Ta­de­usz Wierz­bic­ki Ma­ski – to je­den z wie­lu pro­jek­tów ar­ty­sty re­ali­zo­wa­nych od wie­lu lat i zna­nych na ca­łym świe­cie. To pro­jek­cje świa­tła od­bi­ja­ne­go od spe­cjal­nie spre­pa­ro­wa­nych lu­ster. Zwy­kle pre­zen­to­wa­ne w po­miesz­cze­niach za­mknię­tych np. w po­sta­ci in­stalacji, cza­sa­mi ani­mo­wa­ne na ekra­nie przed pu­blicz­no­ścią, na żywo. Zwy­kle zdję­cia do­ku­men­tal­ne z tych dzia­łań były cza­r­no-bia­­łe, bo […]

Czytaj więcej

Adobe DNG Profile Editor czy X Rite ColorChecker Passport – jak używać?

adobe dng profile editor

Ado­be DNG Pro­fi­le Edi­tor czy X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport – czy­li spór o wyż­szość świąt Wiel­kiej Nocy nad Bo­że­go Na­ro­dze­nia. Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o X Rite Co­lor­Chec­ker Pas­sport jako o bar­dzo przy­dat­nym na­rzę­dziu do pra­cy z ko­lo­ra­mi w post­pro­duk­cji zdjęć. Ar­ty­kuł ten wy­wo­łał dość dłu­gą dys­ku­sję z jed­nym z czy­tel­ni­ków i po­wsta­nie ko­lej­nych py­tań do­ty­czą­cych za­rzą­dza­nia bar­wą. Po­ja­wił się […]

Czytaj więcej