Close

konost FF

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Konost digi­tal ran­ge­fin­der – być albo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po ponad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Konost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, poja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce infor­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Pomy­sło­daw­ca i zało­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, zamie­ścił na odświe­żo­nej stro­nie inter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy histo­rię pro­jek­tu Konost Digi­tal Ran­ge­fin­der, dotych­cza­so­we pra­ce […]

Czytaj więcej

FAQ: Czy Konost FF żyje? Odpowiedź: Tak, pracujemy dalej.

konost ff digital rangefinder

Taką odpo­wiedź otrzy­mał jeden z inter­nau­tów na pyta­nie o losy pro­jek­tu Konost FF ran­ge­fin­der. Pisa­łem o pro­jek­cie apa­ra­cie Konost FF ran­ge­fin­der bli­sko rok temu. Z nadzie­ją na nowe otwar­cie w dzie­dzi­nie cyfro­wych apa­ra­tów dal­mie­rzo­wych. Według konost.com pro­jekt się roz­wi­ja, jest w fazie testów, a sam zespół się podwo­ił. Nic tyl­ko […]

Czytaj więcej

Konost FF – ewolucja czy rewolucja

konost ff digital rangefinder

Konost FF – cyfro­wy dal­mierz Cała seria apa­ra­tów Konost ma poja­wić się na ryn­ku w przy­szłym roku. Fla­go­wym mode­lem ma być Konost FF. Apa­rat, któ­ry wg. spe­cy­fi­ka­cji pro­du­cen­ta nic nie ma!? Nie ma porów­nu­jąc do obec­nych apa­ra­tów. Brak wszel­kich pro­gra­mów naświe­tla­nia, auto­fo­cu­sa, wyra­fi­no­wa­nych „polep­sza­czy” obra­zu itp. Ale przez mak­sy­mal­ne uprosz­cze­nie […]

Czytaj więcej