Close

konost FF

Konost digital rangefinder

konost digital rangefinder

Ko­nost di­gi­tal ran­ge­fin­der – być albo nie być nie­za­leż­nych pro­du­cen­tów. Po po­nad roku cał­ko­wi­te­go mil­cze­nia o pro­jek­cie Ko­nost, nie­za­leż­nej gru­py mło­dych kon­struk­to­rów, po­ja­wi­ły się nowe, obie­cu­ją­ce in­for­ma­cje. Coś lek­ko drgnę­ło. Po­my­sło­daw­ca i za­ło­ży­ciel pro­jek­tu, Bob Lian, za­mie­ścił na od­świe­żo­nej stro­nie in­ter­ne­to­wej list przy­po­mi­na­ją­cy hi­sto­rię pro­jek­tu Ko­nost Di­gi­tal Ran­ge­fin­der, do­tych­cza­so­we pra­ce i tłu­ma­czy powody […]

Czytaj więcej

FAQ: Czy Konost FF żyje? Odpowiedź: Tak, pracujemy dalej.

konost ff rangefinder

Taką od­po­wiedź otrzy­mał je­den z in­ter­nau­tów na py­ta­nie o losy pro­jek­tu Ko­nost FF ran­ge­fin­der. Pi­sa­łem o pro­jek­cie apa­ra­cie Ko­nost FF ran­ge­fin­der bli­sko rok temu. Z na­dzie­ją na nowe otwar­cie w dzie­dzi­nie cy­fro­wych apa­ra­tów dal­mie­rzo­wych. We­dług konost.com pro­jekt się roz­wi­ja, jest w fa­zie te­stów, a sam ze­spół się po­dwo­ił. Nic tyl­ko cze­kać z na­dzie­ją na suk­ces. Czy bę­dzie konkurencją […]

Czytaj więcej

Konost FF – ewolucja czy rewolucja

konost ff rangefinder

Ko­nost FF – cy­fro­wy dal­mierz Cała se­ria apa­ra­tów Ko­nost ma po­ja­wić się na ryn­ku w przy­szłym roku. Fla­go­wym mo­de­lem ma być Ko­nost FF. Apa­rat, któ­ry wg. spe­cy­fi­ka­cji pro­du­cen­ta nic nie ma!? Nie ma po­rów­nu­jąc do obec­nych apa­ra­tów. Brak wszel­kich pro­gra­mów na­świe­tla­nia, au­to­fo­cu­sa, wy­ra­fi­no­wa­nych „po­lep­sza­czy” ob­ra­zu itp. Ale przez mak­sy­mal­ne uprosz­cze­nie funkcji […]

Czytaj więcej