Close

krajobraz miejski

Górka Kazurka

kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka lub Góra Trzech Szczy­tów, tak na­zy­wa się jed­no z trzech sztucz­nych, ur­sy­now­skich wznie­sień. O „Psiej Gór­ce” pi­sa­łem już wcze­śniej. „Ka­zur­ka” jest chy­ba naj­wyż­sza i dzię­ki temu roz­po­ście­ra się z niej naj­lep­szy wi­dok na po­łu­dnio­wą część Ur­sy­no­wa jak i na Las Ka­bac­ki. Przy do­brej po­go­dzie Tatr nie zo­ba­czy­my, ale an­te­nę ra­dio­sta­cji w Ra­szy­nie już […]

Czytaj więcej

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą

Bu­rzo­we chmu­ry nad War­sza­wą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu­rzo­we chmu­ry nad War­sza­wą.

Czytaj więcej