Close

krajobraz

Fotografia w pobliżu

fotografia w pobliżu

Dobre kadry mogą cze­kać na nas tuż obok nasze­go domu. Foto­gra­fia w pobli­żu. Wie­lu ludzi pró­bu­je foto­gra­fo­wać „pięk­ne miej­sca”, tak jak czy­ni­li to mistrzo­wie foto­gra­fii. Dla dla mniej wpraw­nych adep­tów foto­gra­fii, orga­ni­zo­wa­ne są przez tych bar­dziej wpraw­nych spe­cjal­ne wyciecz­ki do par­ków naro­do­wych lub, Kazi­mie­rza nad Wisłą. Hasło ple­ne­ru brzmi: „zro­bisz […]

Czytaj więcej

Fotografia krajobrazowa – wykład Pawła Pierścińskiego

Paweł Pierściński fotografia krajobrazowa

Paweł Pier­ściń­ski foto­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Paweł Pier­ściń­ski foto­gra­fia kra­jo­bra­zo­wa. Wykład Paw­ła Pier­ściń­skie­go – arty­sty foto­gra­fa, twór­cy Kie­lec­kiej Szko­ły Kra­jo­bra­zu, zare­je­stro­wa­ny pod­czas warsz­ta­tów foto­gra­ficz­nych, w ramach pro­jek­tu POWIAT W OBIEKTYWIE. Pro­jekt reali­zo­wa­ny jest przez Sta­ro­stwo Powia­to­we w Ska­r­ży­­sku-Kamie­n­nej, Sto­wa­rzy­sze­nie RDEST, oraz gru­pę foto­gra­ficz­ną CO ARTO.

Czytaj więcej