Close

krajobraz

Nasze fotografie – Ursynowski Manhattan

Ursynowski Manhattan

Gdzie spoj­rzę do­oko­ła dżun­gla” – śpie­wa Lady Pank w pio­sen­ce „Fa­bry­ka małp”. Jaką dżun­glę mają na my­śli? Oczy­wi­ście be­to­no­wą. Te­le­dysk krę­co­no w mar­cu 1984 na Ur­sy­no­wie. Ur­sy­now­ski Man­hat­tan to 15 pię­tro­we „wie­żow­ce” przy Szolc-Ro­­go­­zi­ń­skie­­go. Wów­czas były to naj­wyż­sze bu­dyn­ki Ur­sy­no­wa. Sta­ły fak­tycz­nie na pust­ko­wiu i ide­al­nie się do tego nada­wa­ły. Miesz­ka­nie i bal­kon z któ­re­go wychyla […]

Czytaj więcej

Górka Kazurka

kazurka

Gór­ka Ka­zur­ka lub Góra Trzech Szczy­tów, tak na­zy­wa się jed­no z trzech sztucz­nych, ur­sy­now­skich wznie­sień. O „Psiej Gór­ce” pi­sa­łem już wcze­śniej. „Ka­zur­ka” jest chy­ba naj­wyż­sza i dzię­ki temu roz­po­ście­ra się z niej naj­lep­szy wi­dok na po­łu­dnio­wą część Ur­sy­no­wa jak i na Las Ka­bac­ki. Przy do­brej po­go­dzie Tatr nie zo­ba­czy­my, ale an­te­nę ra­dio­sta­cji w Ra­szy­nie już […]

Czytaj więcej

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą

Bu­rzo­we chmu­ry nad War­sza­wą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu­rzo­we chmu­ry nad Warszawą.

Czytaj więcej

Fotografia w pobliżu

fotografia w pobliżu

Do­bre ka­dry mogą cze­kać na nas tuż obok na­sze­go domu. Fo­to­gra­fia w po­bli­żu. Wie­lu lu­dzi pró­bu­je fo­to­gra­fo­wać „pięk­ne miej­sca”, tak jak czy­ni­li to mi­strzo­wie fo­to­gra­fii. Dla mniej wpraw­nych adep­tów fo­to­gra­fii, or­ga­ni­zo­wa­ne są przez tych bar­dziej wpraw­nych spe­cjal­ne wy­ciecz­ki do par­ków na­ro­do­wych lub, Ka­zi­mie­rza nad Wi­słą. Ha­sło „ple­ner” brzmi: „zro­bisz zdję­cia tak dobre […]

Czytaj więcej