Close

krajobraz

Nasze fotografie

Burzowe chmury nad Warszawą

Bu­rzo­we chmu­ry nad War­sza­wą Tej wio­sny nad War­sza­wą, co kil­ka dni, prze­cho­dzą fron­ty at­mos­fe­rycz­ne. Cza­sa­mi chmu­ry two­rzą cie­ka­we kra­jo­bra­zy miej­skie. Bu­rzo­we chmu­ry nad War­sza­wą.

Czytaj więcej

Fotografia w pobliżu

fotografia w pobliżu

Do­bre ka­dry mogą cze­kać na nas tuż obok na­sze­go domu. Fo­to­gra­fia w po­bli­żu. Wie­lu lu­dzi pró­bu­je fo­to­gra­fo­wać „pięk­ne miej­sca”, tak jak czy­ni­li to mi­strzo­wie fo­to­gra­fii. Dla mniej wpraw­nych adep­tów fo­to­gra­fii, or­ga­ni­zo­wa­ne są przez tych bar­dziej wpraw­nych spe­cjal­ne wy­ciecz­ki do par­ków na­ro­do­wych lub, Ka­zi­mie­rza nad Wi­słą. Ha­sło „ple­ner” brzmi: „zro­bisz zdję­cia tak […]

Czytaj więcej