Close

książka o fotografii

List do chłopca z latarką – Grzegorz Dembiński

List do chłopca z latarką Grzegorz Dembiński

Na­le­żę do krę­gu czy­ta­ją­cych osób, jesz­cze czy­ta­ją­cych. Czy­tam głów­nie na czyt­ni­ku. Ale książ­ki fo­to­gra­ficz­ne ku­pu­ję i czy­tam po bo­że­mu, jak daw­niej, cie­sząc się za­pa­chem far­by dru­kar­skiej, sze­le­stem kar­tek i ob­ra­za­mi spły­wa­ją­cy­mi z nich gdzieś w prze­strzeń, gdzie mogą być po­chwy­co­ne przez oczy albo po­rzu­co­ne w obo­jęt­ność.Ostat­nio za­ku­pi­łam książ­kę, obok któ­rej nie mo­głam przejść obo­jęt­nie. Może […]

Czytaj więcej

Widzi mi się – książka o czytaniu fotografii

widzi mi się

Kie­dy prze­glą­dam sieć pod ką­tem swo­ich dy­dak­tycz­nych po­trzeb (szu­kam in­spi­ra­cji do za­jęć), w 99,99% znaj­du­ję po­rad­ni­ki pod ty­tu­łem: jak zro­bić naj­lep­sze zdję­cia cze­goś. I nie ma się na co zży­mać. Wi­docz­nie taki jest po­pyt, sko­ro jest taka po­daż. Może na­wet nad­po­daż. Po­dob­nie wy­glą­da ta pro­por­cja w wy­daw­nic­twach dru­ko­wa­nych. Na pół­kach sto­ją w rzę­dach albo poradniki, […]

Czytaj więcej

Fotograf poeta. Katastrofa humanistów.

Fotograf poeta Katastrofa humanistów

Fo­to­graf po­eta. Ka­ta­stro­fa hu­ma­ni­stów. To zbiór fe­lie­to­nów opu­bli­ko­wa­nych pier­wot­nie na ła­mach pierw­sze­go w Pol­sce, in­ter­ne­to­we­go ma­ga­zy­nu fo­to­gra­fii – 5klatek.pl. Pierw­szy jest z 2006 r. Ostat­ni, za­ra­zem ty­tu­ło­wy, zo­stał na­pi­sa­ny spe­cjal­nie na po­trze­by wy­da­nia książ­ko­we­go w 2016 r. Je­śli ktoś zaj­rzy na ostat­nią stro­nę (ze stop­ką wy­daw­ni­czą), prze­ko­na się, że nie­zna­ny bli­żej au­tor to […]

Czytaj więcej