Close

Lanthar

Voigtlander Apo Lanthar 50 mm f2 – obiektyw zbyt doskonały

voigtlander Lanthar 50mm

Fo­to­gra­fo­wie, a fo­to­gra­fu­ją­cy w szcze­gól­no­ści, w sprzę­cie jaki uży­wa­ją, do­szu­ku­ją się nie­ustan­nie per­fek­cji i do­sko­na­ło­ści. Au­to­fo­cus musi byś co­raz szyb­szy, a obiek­ty­wy co­raz ostrzej­sze. Tra­dy­cyj­nie: szyb­ciej, ostrzej, wię­cej. Vo­ig­tlan­der Apo Lan­thar 50 mm f2 to ko­niec tego wy­ści­gu. Ten obiek­tyw, jak epi­de­mia wi­ru­sa, spo­wo­du­je optycz­ny lock­down, na dłu­go. Pierw­sze in­for­ma­cje na jego te­mat po­ja­wi­ły się kilka […]

Czytaj więcej

Voigtlander Macro Apo-Lanthar 110mm f/2.5, czyli czy i jak kopiować, reprodukować negatywy w czasach cyfrowych?

Voigtlander Macro Apo-Lanthar 110mm

Za­ra­za” jaka nas do­tknę­ła, a co za tym idzie dłu­gie prze­by­wa­nie w domu, w pew­nym sen­sie dało nam moż­li­wość zro­bie­nia za­wsze od­kła­da­nych po­rząd­ków. Ide­al­ny to czas by za­mie­nić swo­je ne­ga­ty­wy czy dia­po­zy­ty­wy na wer­sje cy­fro­we. Może ko­rzy­sta­jąc z Vo­ig­tlan­der Ma­cro Apo-La­n­thar 110mm f/2.5? Pod­sta­wo­wą me­to­dą i do tej pory naj­lep­szą ja­ko­ścio­wo jest ska­no­wa­nie. To najlepsza […]

Czytaj więcej