Close

Laowa

Laowa 15mm shift – oszukujemy fizykę

Laowa FF-S-shift-15mm

Obiek­tyw La­owa FF‑S 15mm f/4.5 W‑Dreamer to ko­lej­ny ele­ment ofen­sy­wy fir­my La­owa na ryn­ku opty­ki fo­to­gra­ficz­nej. Jed­no­cze­śnie ko­lej­ny obiek­tyw ul­tra­sze­ro­ko­kąt­ny! Obec­nie w ofer­cie pro­du­cen­ta do­stęp­nych jest aż 13 ta­kich obiek­ty­wów. Od 4mm do 17mm, do tego jesz­cze czte­ry fil­mo­we! By jesz­cze bar­dziej utrud­nić wy­bór, kon­struk­to­rzy do­da­li do no­wej 15. funk­cję „shift” […]

Czytaj więcej

Obiektyw LAOWA 11 mm f/4.5 FF RL – nowy maluch w rodzinie

laowa 11 mm

La­tem tego roku fir­ma Ve­nus Optics La­owa wpro­wa­dzi­ła na ry­nek ko­lej­ny ul­tra­sze­ro­ko­kąt­ny obiek­tyw dla peł­no­klat­ko­wych bez­lu­ster­kow­ców – LAOWA 11 mm f/4.5 FF RL. W su­mie La­owa wpro­wa­dzi­ła 3 ul­tra­sze­ro­ko­kąt­ne obiek­ty­wy mniej wię­cej w tym sa­mym cza­sie, la­tem tego roku. La­owa 11 mm 4,5 FF-RL jest po­środ­ku pod wzglę­dem ogni­sko­wej i mak­sy­mal­ne­go otwo­ru, ale czy […]

Czytaj więcej

LAOWA 9 mm f/2.8 ZERO‑D – moje nowe maleństwo

LAOWA 9 mm f/2.8 ZERO‑D zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny od razu pod bez­u­ster­kow­ce i ma­try­ce APS‑C. Po­dob­ne kąty wi­dze­nia i ta­kie same świa­tło dają peł­no­klat­ko­we obiek­ty­wy kla­sy f/2.8–14mm, ale to szkła z zu­peł­nie in­nej pół­ki: i wa­go­wej, i ce­no­wej. Ja po­trze­bu­ję cze­goś, co nie za­bi­ja­ło­by mo­jej chę­ci do za­ba­wy w fo­to­gra­fię. Nie będę z tych pli­ków dru­ko­wać wiel­kich pla­ka­tów. I obiektyw […]

Czytaj więcej

Coś niewielkiego na wielkie miasto – Laowa 10–18mm f/4.5–5.6 FE Zoom

Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom

Peł­no­klat­ko­wy, ma­nu­al­ny obiek­tyw fir­my Ve­nus Optics – La­owa 10–18mm f/4.5–5.6 FE Zoom z mo­co­wa­niem Sony E za­de­biu­to­wał na ze­szło­rocz­nej Pho­to­ki­nie. Wresz­cie jest już w sprze­da­ży w Pol­sce. Oto wra­że­nia ze spo­tka­nia bli­skie­go stop­nia. Cho­dze­nie z Ni­ko­nem D800E i sze­ro­ko­kąt­nym zoo­mem ozna­cza dźwi­ga­nie oko­ło 2 kg Je­śli chcia­łam się po­włó­czyć po po­lach czy uli­cach za­bie­ra­łam więc lżej­sze­go „so­nia­ka”. […]

Czytaj więcej