Close

Laowa

LAOWA 9 mm f/2.8 ZERO‑D – moje nowe maleństwo

LAOWA 9 mm f/2.8 ZERO‑D zo­stał za­pro­jek­to­wa­ny od razu pod bez­u­ster­kow­ce i ma­try­ce APS‑C. Po­dob­ne kąty wi­dze­nia i ta­kie same świa­tło dają peł­no­klat­ko­we obiek­ty­wy kla­sy f/2.8–14mm, ale to szkła z zu­peł­nie in­nej pół­ki: i wa­go­wej, i ce­no­wej. Ja po­trze­bu­ję cze­goś, co nie za­bi­ja­ło­by mo­jej chę­ci do za­ba­wy w fo­to­gra­fię. Nie będę z tych pli­ków dru­ko­wać wiel­kich pla­ka­tów. I obiek­tyw […]

Czytaj więcej

Coś niewielkiego na wielkie miasto – Laowa 10–18mm f/4.5–5.6 FE Zoom

Laowa 10-18mm f/4.5-5.6 FE Zoom

Peł­no­klat­ko­wy, ma­nu­al­ny obiek­tyw fir­my Ve­nus Optics – La­owa 10–18mm f/4.5–5.6 FE Zoom z mo­co­wa­niem Sony E za­de­biu­to­wał na ze­szło­rocz­nej Pho­to­ki­nie. Wresz­cie jest już w sprze­da­ży w Pol­sce. Oto wra­że­nia ze spo­tka­nia bli­skie­go stop­nia. Cho­dze­nie z Ni­ko­nem D800E i sze­ro­ko­kąt­nym zoo­mem ozna­cza dźwi­ga­nie oko­ło 2 kg Je­śli chcia­łam się po­włó­czyć po po­lach czy uli­cach za­bie­ra­łam więc lżej­sze­go „so­nia­ka”. […]

Czytaj więcej