Close

Leica M

Leica M9 i „Rzymskie wakacje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 kupić i uży­wać cyfro­wy apa­rat foto­gra­ficz­ny z 2009 roku. Gene­ral­nie tekst będzie doty­czył całej rodzi­ny M9, czy­li mode­li: Leica M9, Leica M9-P, M Mono­chrom oraz Leica M-E, wszyst­kie mają te same pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko deta­la­mi. Odnie­sie­nie w tytu­le do fil­mu „Rzym­skie waka­cje” też […]

Czytaj więcej

Leica M typ 262 – nowoczesny klasyk

Leica M typ 262

Jesz­cze przed ofi­cjal­nym roz­po­czę­ciem sprze­da­ży, nowa Leica M typ 262 zaczę­ła wywo­ły­wać kon­tro­wer­sje. Pierw­sze recen­zje, na pod­sta­wie opi­sów tech­nicz­nych i mate­ria­łów pra­so­wych, są nega­tyw­ne. Leica M typ 262 przez auto­rów kry­ty­ko­wa­na jest za brak funk­cji Live View i fil­mo­wa­nia. Nie ma Wi-Fi i innych obec­nych w mode­lach kon­ku­ren­cji funk­cji. Jak […]

Czytaj więcej