Close

Leica M10 Monochrom

Goliat kontra Goliat czyli wyższość Leica M10 Monochrom nad Leica M10‑R, lub odwrotnie…?

Leica M10-R

Dziw­ny ten ty­tuł, ale idąc za przy­sło­wia­mi, tak jest w rze­czy­wi­sto­ści. Wszyst­ko za­le­ży od tego do ja­kich ce­lów za­mie­rza­my uży­wać apa­rat. Może nie ce­lów, a ja­kie zdję­cia chce­my ro­bić? Nie cho­dzi mi kon­kret­nie o te dwa mo­de­le: Le­ica M10‑R i Le­ica M10 Mo­no­chrom, a ogól­nie, o na­sze wy­bo­ry sprzę­to­we. Daw­no temu zna­jo­ma po­pro­si­ła mnie o „do­radz­two […]

Czytaj więcej

Leica M10 Monochrom

Leica M10 Monochrom

Przez kil­ka dni ro­bi­łem zdję­cia apa­ra­tem Le­ica M10 Mo­no­chrom. Trze­cią od­sło­ną tej wer­sji „emki”. Po co? Chcia­łem po­rów­nać ja­kie są róż­ni­ce w sto­sun­ku do mo­de­lu M9 Mo­no­chrom, któ­ry mia­łem przez bli­sko dwa lata. Zo­ba­czyć jak spra­wu­ją się moje obiek­ty­wy z nową, 40 mi­lio­no­wą i już nie CCD, ma­try­cą. Po­mi­ną­łem po dro­dze wer­sję opartą […]

Czytaj więcej