Close

Leica M9

Leica M9 i „Rzymskie wakacje 2017”

Leica M9

Czy­li dla­cze­go war­to w 2017 kupić i uży­wać cyfro­wy apa­rat foto­gra­ficz­ny z 2009 roku. Gene­ral­nie tekst będzie doty­czył całej rodzi­ny M9, czy­li mode­li: Leica M9, Leica M9-P, M Mono­chrom oraz Leica M-E, wszyst­kie mają te same pod­ze­spo­ły i róż­nią się tyl­ko deta­la­mi. Odnie­sie­nie w tytu­le do fil­mu „Rzym­skie waka­cje” też […]

Czytaj więcej