Close

Leica

Leica Q2 Monochrom

Leica Q2 Monochrom

Tym ra­zem za­cznę od koń­ca. Od­bie­ra­jąc z sa­lo­nu apa­rat Le­ica Q2 Mo­no­chrom usły­sza­łem – „…jest moc!” I do­dat­ko­wo, jesz­cze moja he­re­zja. Jest to naj­lep­sza Le­ica z se­rii Mo­no­chrom jak do tej pory! I śmiem twier­dzić, że mo­del Q2 w obu od­sło­nach, to god­ny na­stęp­ca se­rii M w XXI wie­ku! W su­mie pra­wie sto lat już minęło. […]

Czytaj więcej

Goliat kontra Goliat czyli wyższość Leica M10 Monochrom nad Leica M10‑R, lub odwrotnie…?

Leica M10-R

Dziw­ny ten ty­tuł, ale idąc za przy­sło­wia­mi, tak jest w rze­czy­wi­sto­ści. Wszyst­ko za­le­ży od tego do ja­kich ce­lów za­mie­rza­my uży­wać apa­rat. Może nie ce­lów, a ja­kie zdję­cia chce­my ro­bić? Nie cho­dzi mi kon­kret­nie o te dwa mo­de­le: Le­ica M10‑R i Le­ica M10 Mo­no­chrom, a ogól­nie, o na­sze wy­bo­ry sprzę­to­we. Daw­no temu zna­jo­ma po­pro­si­ła mnie o „do­radz­two […]

Czytaj więcej

Leica M10 Monochrom

Leica M10 Monochrom

Przez kil­ka dni ro­bi­łem zdję­cia apa­ra­tem Le­ica M10 Mo­no­chrom. Trze­cią od­sło­ną tej wer­sji „emki”. Po co? Chcia­łem po­rów­nać ja­kie są róż­ni­ce w sto­sun­ku do mo­de­lu M9 Mo­no­chrom, któ­ry mia­łem przez bli­sko dwa lata. Zo­ba­czyć jak spra­wu­ją się moje obiek­ty­wy z nową, 40 mi­lio­no­wą i już nie CCD, ma­try­cą. Po­mi­ną­łem po dro­dze wer­sję opartą […]

Czytaj więcej

Leica M‑D – jak zostałem jasnowidzem

leica m-d

Fir­ma Le­ica za­pre­zen­to­wa­ła nowy mo­del, Le­ica M‑D. Apa­rat cy­fro­wy bez tyl­ne­go ekra­nu – wy­świe­tla­cza! Jak fo­to­gra­fo­wać...? Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o apa­ra­cie fo­to­gra­ficz­nym Le­ica M typ 262 w kon­tek­ście po­wro­tu do kla­sycz­nych roz­wią­zań z epo­ki „ana­lo­go­wej”. Moje prze­po­wied­nie się zma­te­ria­li­zo­wa­ły, jest Le­ica M‑D!

Czytaj więcej