Close

Leica

Leica M10 Monochrom

Leica M10 Monochrom

Przez kil­ka dni ro­bi­łem zdję­cia apa­ra­tem Le­ica M10 Mo­no­chrom. Trze­cią od­sło­ną tej wer­sji „emki”. Po co? Chcia­łem po­rów­nać ja­kie są róż­ni­ce w sto­sun­ku do mo­de­lu M9 Mo­no­chrom, któ­ry mia­łem przez bli­sko dwa lata. Zo­ba­czyć jak spra­wu­ją się moje obiek­ty­wy z nową, 40 mi­lio­no­wą i już nie CCD, ma­try­cą. Po­mi­ną­łem po dro­dze wer­sję opar­tą […]

Czytaj więcej

Leica M‑D – jak zostałem jasnowidzem

leica m-d

Fir­ma Le­ica za­pre­zen­to­wa­ła nowy mo­del, Le­ica M‑D. Apa­rat cy­fro­wy bez tyl­ne­go ekra­nu – wy­świe­tla­cza! Jak fo­to­gra­fo­wać...? Ja­kiś czas temu pi­sa­łem o apa­ra­cie fo­to­gra­ficz­nym Le­ica M typ 262 w kon­tek­ście po­wro­tu do kla­sycz­nych roz­wią­zań z epo­ki „ana­lo­go­wej”. Moje prze­po­wied­nie się zma­te­ria­li­zo­wa­ły, jest Le­ica M‑D!

Czytaj więcej