Close

lumu

Światłomierz Lumu – prawdziwe naświetlanie zdjęć

światłomierz lumu

Mała rzecz, a cie­szy – ze­wnętrz­ny świa­tło­mierz Lumu Ja­koś tak się skła­da, że pi­szę ostat­nio o po­wro­tach pro­du­cen­tów sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go do kla­sycz­nych, do­brych i spraw­dzo­nych roz­wią­zań, np. nowy mo­del Le­ica M‑D. Od po­my­słu przed­sta­wio­ne­go w 2013 roku na Kick­star­te­rze, ob­ser­wo­wa­łem pro­jekt mło­dych kon­struk­to­rów ze Sło­we­nii. Uda­ło się i fi­nal­nie prze­kształ­cił się on w peł­no­war­to­ścio­wy, ze­wnętrz­ny świa­tło­mierz Lumu. […]

Czytaj więcej