Close

lumu

Światłomierz Lumu – prawdziwe naświetlanie zdjęć

światłomierz lumu

Mała rzecz, a cie­szy – zewnętrz­ny świa­tło­mierz Lumu Jakoś tak się skła­da, że piszę ostat­nio o powro­tach pro­du­cen­tów sprzę­tu foto­gra­ficz­ne­go do kla­sycz­nych, dobrych i spraw­dzo­nych roz­wią­zań, np. nowy model Leica M-D. Od pomy­słu przed­sta­wio­ne­go w 2013 roku na Kick­star­te­rze, obser­wo­wa­łem pro­jekt mło­dych kon­struk­to­rów ze Sło­we­nii. Uda­ło się i final­nie prze­kształ­cił […]

Czytaj więcej