Close

Mac Pro early 2008

Stary Mac Pro i może.

Mac Pro Early 2008

Odwo­łu­ję się do kla­sy­ki w tytu­le, ale i boha­ter jest kla­sy­kiem, Mac Pro Ear­ly 2008. Kom­pu­ter tech­no­lo­gicz­nie sta­ry, sie­dem lat to już nie jed­na, a kil­ka epok tech­no­lo­gicz­nych, ale kil­ka cech nie pozwa­la pomi­nąć go jeże­li ktoś myśli o zmia­nie kom­pu­te­ra. Przez dłu­gi czas byłem zwo­len­ni­kiem Mac mini, mały, efek­tow­nie […]

Czytaj więcej