Close

Mac Pro early 2008

Stary Mac Pro i może.

Mac Pro Early 2008

Od­wo­łu­ję się do kla­sy­ki w ty­tu­le. Bo­ha­ter jest kla­sy­kiem. To Mac Pro Ear­ly 2008. Kom­pu­ter tech­no­lo­gicz­nie sta­ry. Sie­dem lat to już nie jed­na, a kil­ka epok tech­no­lo­gicz­nych, ale kil­ka cech nie po­zwa­la po­mi­nąć go je­że­li ktoś my­śli o zmia­nie kom­pu­te­ra. Przez dłu­gi czas by­łem zwo­len­ni­kiem Mac mini, mały, efek­tow­nie wy­glą­da­ją­cy na biur­ku, pra­wie do […]

Czytaj więcej