Close

monitor dla fotografa

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Dobry moni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie naszej cyfro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w tytu­le posta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od jako­ści apa­ra­tu, któ­rym robi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Ponie­waż, dobry moni­tor gra­ficz­ny oraz dobrze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy foto­gra­fu­ją­ce­go, jego „cyfro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wyglą­dać jego […]

Czytaj więcej