Close

monitor dla fotografa

Dobry monitor graficzny jest najważniejszy

eizo cg246 dobry monitor graficzny

Do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny i oświe­tle­nie na­szej cy­fro­wej ciem­ni jest naj­waż­niej­sze. Dla­cze­go w ty­tu­le po­sta­wi­łem taką tezę? Waż­niej­szy od ja­ko­ści apa­ra­tu, któ­rym ro­bi­my zdję­cia, od obiek­ty­wu doń przy­mo­co­wa­ne­go. Po­nie­waż, do­bry mo­ni­tor gra­ficz­ny oraz do­brze oświe­tlo­ne miej­sce pra­cy fo­to­gra­fu­ją­ce­go, jego „cy­fro­wa ciem­nia”, skła­da się na wła­ści­wy efekt koń­co­wy, czy­li jak będą wy­glą­dać jego zdję­cia. Na […]

Czytaj więcej