Close

niestrość

Nieostrość – odmienny stan świadomości

las we mgle

Nie­ostrość. Pro­du­cen­ci sprzę­tu fo­to­gra­ficz­ne­go ści­ga­ją się w kon­ku­ren­cji: któ­ry au­to­fo­kus jest naj­szyb­szy, naj­cich­szy, naj­bar­dziej pre­cy­zyj­ny. A mnie tam wszyst­ko jed­no, bo… bo lu­bię so­bie po­krę­cić ręcz­nie pier­ście­niem ostro­ści. Mało? To do­kła­dam wła­sno­ręcz­nie zro­bio­ny filtr ra­dy­kal­nie psu­ją­cy ob­raz. Do­pie­ro wte­dy świat, któ­ry ob­ser­wu­ję obiek­ty­wem sta­je się na­praw­dę ta­jem­ni­czy i wręcz nie­od­gad­nio­ny. Mam wadę wzroku, […]

Czytaj więcej