Close

nokton

Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 aspherical VM II – prawie...

Nokton 50mm f/1.5 aspherical

Nok­ton, Nok­ton i Vo­ig­tlan­der Nok­ton 50mm f/1.5 asphe­ri­cal VM II Vin­ta­ge Line – tak dłu­giej na­zwy to chy­ba jesz­cze w ro­dzi­nie Vo­ig­tla­ne­rów nie było? A i sa­mych Nok­to­nów już chy­ba mało kto po­tra­fi zli­czyć? Vin­ta­ge Line – w pierw­szej wer­sji Vo­ig­tlan­der 50mm Nok­ton f/1.5 VM nie był wpraw­dzie as­fe­rycz­ny, ale jak dla mnie, był bardziej […]

Czytaj więcej

Voigtlander Nokton 40 mm f/1.2 SE – obiektyw tylko do fotografowania

Voigtlander Nokton 40mm f/1.2 SE

Nowa li­nia obiek­ty­wów, któ­rej przed­sta­wi­cie­lem jest Vo­ig­tlan­der Nok­ton 40 mm f/1.2 SE ma słu­żyć tyl­ko do fo­to­gra­fo­wa­nia? Vo­ig­tlan­der Nok­ton 40 mm f/1.2 „Still Edi­tion”, bo tak tłu­ma­czo­ny przez mar­ke­tin­gow­ców Co­si­ny jest skrót „SE”, dzię­ki swo­jej skrom­niej­szej obu­do­wie ma nie być obiek­ty­wem rów­nież do fil­mo­wa­nia bez­lu­ster­kow­ca­mi? Dziw­ne, ale tak so­bie wymyślili? […]

Czytaj więcej

Voigtlander Nokton 50mm f/1.5 – Jego moc jest ze mną

Vo­ig­tlan­der Nok­ton 50mm f/1.5 – obiek­tyw z du­szą Zmie­nia­jąc apa­rat sys­te­mo­wy z Ni­ko­na na Sony a7III te­stu­ję so­bie ko­lej­ne obiek­ty­wy, żeby wy­brać ze­staw, któ­ry bę­dzie mi słu­żył już chy­ba do koń­ca mo­jej dzia­łal­no­ści. Po­nie­waż nie mu­szę już ba­wić się w re­por­ter­kę (czy­taj – opie­rać się na au­to­fo­ku­sie, żeby ro­bić zdję­cia w bie­gu i mimo tego […]

Czytaj więcej

Voigtlander 40mm Nokton f/1.2 VM – trochę mniej, trochę więcej

Voigtlander 40mm Nokton f1.2 VM

Jaki jest obiek­tyw Vo­ig­tlan­der 40mm Nok­ton f/1.2 VM i jak go kla­sy­fi­ko­wać? Nie wiem… Chy­ba jest już wy­raź­nym przy­kła­dem zmia­ny po­la­ry­za­cji pro­duk­cji w fir­mie Co­si­na wła­ści­cie­la mar­ki Vo­ig­tlan­der? Do tej pory obiek­ty­wy tej fir­my były pro­jek­to­wa­ne i pro­du­ko­wa­ne do apa­ra­tów Bes­sa i Leica.

Czytaj więcej